65 Yaş Aylığı


Yaşlılık aylığı olarak bilinen 65 yaş aylığında önemli bir değişikliğe gidildi. Muhtaç sayılma kriteri değiştirilerek 65 yaş aylığının kapsamı genişledi. Meclisten geçen torba kanun sonrası daha fazla kişiye 65 yaş aylığı bağlanması mümkün olacak. Şu ana kadar aylık geliri 124 TL’nin altında olanları kapsayan bu aylıkta yeni muhtaçlık sınırı asgari ücretin 3’te 1’i yani 243 TL olarak uygulanacak. Böylece yeni düzenlemeyle hane içinde kişi başı ortalama aylık gelirin üst sınırının yükseltildiği ve bu nedenle daha fazla kişinin 65 yaş aylığından yararlanabileceği görülüyor.

65 Yaş Aylığı

65 yaş aylığı alınmasına yönelik uygulama usul ve esaslarına ilişkin daha önce çok sayıda yönetmelik değişikliği olmuş ve son olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 25 Ocak 2013 tarihinde yeni bir yönetmelik yayımlanmıştır.

Yönetmelik hükümlerine göre;

  • 65 yaşını tamamlamış muhtaç yaşlılar,
  • Tüm vücut fonksiyonlarını %40 ile %69 arasında kaybeden özürlülerle tüm vücut fonksiyonlarını %70 veya üzerinde kaybeden ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü olanlar,
  • Kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve fiilen bakımını gerçekleştirdiği 18 yaşını tamamlamamış %40 ve üzerinde özürlü yakını bulunanlara 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmakta ve sağlık yardımı sunulmaktadır.

Belirtelim ki; 2022 sayılı Kanun kapsamında yardım yapılanlar gelirleri ve konumları itibariyle toplum içinde en fazla korunmaya ihtiyaç duyan vatandaşlardır.

65 Yaş Aylığı Kimler Alabilir

2022 sayılı Kanunda belirtilen gösterge rakamının devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpılması ile bulunacak tutardan daha az geliri olanlar 2022 sayılı Kanunun uygulanmasında muhtaç sayılır. Buna göre, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle 1620 olarak belirlenen gösterge rakamının, memur maaşlarına uygulanan katsayı ile çarpımında bulunacak miktarda yani 1.620×0,073837=119,62 TL aylık ortalama geliri bulunanlar muhtaç sayılmazlar ve kendilerine aylık bağlanmaz. Başka bir ifadeyle aylık geliri 119,62 TL’den daha fazla olanlar 2022 sayılı Kanuna göre muhtaç sayılmadığından 65 yaş aylığı alma hakları doğmaz.
Daha önceki uygulamalarda muhtaçlığın belirlenmesinde objektif kriterler yokken yeni yayımlanan yönetmelikte muhtaçlığın puanlama formülü ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Ancak yönetmelikte puanlama formülü uygulamasına geçilmesi öngörülmekle birlikte puanlama formülünün ne şekilde uygulanacağına açıklık getirilmemiş bunun yerine puanlama formülü uygulamasına geçinceye kadar muhtaçlığın, gelir, servet ve harcamalar esas alınarak hesaplanacağı belirtilmiştir.

65 Yaş Aylığı Ne Kadar

2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanmış olanlardan, % 70 ve üzeri özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlerin aylıkları, bakıma muhtaç özürlü seviyesine arttırılır. (01/01/2014 tarihi itibariyle bakıma muhtaç özürlü aylığı ( % 70 ve üzeri özürlü), bir aylık: 424,69 TL’ dir.)

  • Toplam 3 aylık ise 1.274,08 TL’dir.

MUHTAÇLIĞIN TESPİTİ

Muhtaçlığın tespiti hanenin gelir ve gider durumu araştırılarak yapılmaktadır.

Hanenin gelir durumu;
*Tespit/beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması,
*Hanenin; mülkiyeti hane bireylerinden birine ait olan ikamet ettiği konutu ile mülkiyeti başka birine ait olmakla birlikte kira ödemediği konutu için konutun (takdir edilen/ beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri,
*Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
*İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,
*Dükkânlar için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
*Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın rayiç bedelinin 120’de biri,
*Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
*Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri,
*Hanenin ticari/zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların (takdir/ beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
*Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,
*Hanenin tespit/beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar,
*Evde bakım ödemeleri ve 2022 sayılı Kanun kapsamında bağlanan aylıklar hariç olmak üzere sürekli ve düzenli olarak alınan şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdî sosyal yardımların aylık ortalaması,
*Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı,
*Tarımsal destek geliri tutarı,
*Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri,
*Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması, dikkate alınarak yapılacak hesaplama ile belirlenir. Hanenin gelir durumuna ilişkin yukarıda yer alan taşınır ve taşınmazların tespit edilen rayiç bedellerine ilişkin değerlendirmeyi Kaymakamlıklardaki Vakfın Mütevelli Heyeti yapar.

Başvuru Yeri ve Şekli

Yukarıda belirtilen şartları taşıyanların, öncelikle bulundukları yerdeki il veya ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmaları ve daha sonra bu vakıflardan alacakları “muhtaçlık belgesi” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurması gerekmektedir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Başvuru Formu: Bu form, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından temin edilebilmektedir. Bu formda yer alan aylık istek dilekçesinin, aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanması gerekmektedir.  Bu formda yer alan “ Muhtaçlık Belgesi ise ilgili vakıfça doldurulmaktadır.

Vasilik Kararı: Eğer aylık talebi vasi tarafından yapılacaksa mahkemeden alınmış vasilik kararının da mutlaka başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 12 Aralık 2014

Konu hakkında yorumunuzu yazın

65 Yaş Aylığı (41 Yorum)

  1. Merhaba öncelikle yazıyı okudum ama aklımda bazı soru işaretleri var. Anneannem 65 yaşını çoktan geçmiş bir hanım evde bekar 35 yaşında 2 oğlu mevcut herhangi bir gelir kaynağı olmamakla birlikte evde çalışan başka birey bulunmamaktadır.sosyal yardım almıyor fakat üstüne kendi oturduğu ev kayıtlı kirada değiller çok uğraştı almak için ama verilmiyor her seferinde 65 yaş maaşı. Eş dosta sorduğumuzda kimi evi olanlara maaşın verildiği söyleniyor ne yapmamız gerekli ?