GSS Borç Yapılandırma

gss borç yapılandırma
GSS Borç Yapılandırmaları Başladı. Genel Sağlık Sigortası ile ilgili vatandaşın aklına takılan tüm soruların cevapları burada.

GSS Prim Affı Kimleri Kapsıyor ?

Af veya yapılandırma kapsamına giren GSS borçluları üçe ayrılıyor;

 • 1 Ocak 2012’den sonra bugüne kadar hiç gelir testine gitmemiş olanlar.
 • Gelir testine girmekle birlikte  testi geç yaptırdığı için, testten önce SGK tarafından en yüksek prim tutarından borçlandırılmış olanlar.
 • Gelir testini zamanında yaptırdığı halde, ödemekle yükümlü olduğu primleri zamanında ödememiş olanlar.

Torba Kanun bu üç kesim için de af/yapılandırma imkânı sağlıyor.

GSS Borçlarını Yapılandırmak İçin Hangi Tarihe Kadar Başvurmalıyım ?

Genel sağlık sigortası primi alacakları yönünden en geç 30/4/2015 tarihine kadar Kuruma başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bugüne Kadar Hiç Gelir Testi Yaptırmadım; GSS Borçlarımı Nasıl Yapılandırabilirim ?

Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayan kişilerin, yeniden yapılandırma hakkındaki maddenin Resmi Gazetede yayımlandığı (11/09/2014) tarihi takip eden aybaşından itibaren altı ay içerisinde (31/3/2015 tarihi mesai bitimine kadar) yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi için başvurmaları durumunda genel sağlık sigorta tescilleri, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir.

yeniHiç gelir testi yaptırmamış olanlara yeni hak tanınacak;

Eğer en düşük gelir grubundalarsa yani aile içi kişi gelirleri asgari ücretin 1/3’ünden az ise, hiç prim ödemeyecekleri gibi birikmiş borçları da tamamen silinecek. Gelir düzeyleri daha yüksek çıkarsa, buna göre geçmiş prim borçları da yeniden hesaplanacak.

Daha Önce Gelir Testi Yaptırdım; GSS  Borçlarımı Nasıl Yapılandırabilirim ?

Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde, gelir testi yaptırmak için 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte öngörülen sürenin (60/C-1 için 6 ay, 60/G için 1 ay) dışında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunan kişilerin, tescil başlangıç tarihinden gelir testinin sonuçlandığı tarihe kadar, aile içerisindeki kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilmekte (60/G-3) ve primleri bu seviye esas alınarak tahakkuk ettirilmektedir. Gelir testinin sonuçlandığı tarihten sonra ise tespit edilen gelir testi sonucuna göre (C-1), (G-1) (G-2) veya (G-3) gelir seviyesi üzerinden prim tahakkuku yapılmaktadır. (1/7/2014-31/12/2014 tarihleri arası genel sağlık sigortası prim tutarları (60/G-1): 45,36 TL, (60/G-2): 136,08 TL, (60/G-3): 272,16 TL’dir)

11/9/2014 tarihi itibariyle, bu kapsamdaki kişilerin genel sağlık sigortası primleri, tespit edilen gelir seviyesi esas alınarak tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.

Ancak, bu kişilerce önceden primi ödenmiş olan süreler güncellenmeyeceği gibi 10/9/2014 tarihinden önce ödenen genel sağlık sigortası primlerin iadesi de yapılmayacaktır.

Yeniden Yapılandırma Başvurusunu Nereye Yapmam Gerekir ?

Genel sağlık sigortası prim alacakları için başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgâhının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekmektedir.

Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolunun tercih edilmesi halinde, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek, buna karşın adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

Ödemeler Ne Şekilde Olacaktır ?

Genel sağlık sigortasından kaynaklanan alacak aslının tamamının 31/5/2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 1/6/2015 tarihine kadar ödenmesi halinde bu alacaklar için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, yeniden yapılandırılmış borcun tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde ödeyememeleri halinde, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlali meydana gelmeden önce talepte bulunmaları ve cari ay primleri yönünden çok zor durum hali olmaksızın ikiden fazla ödeme yükümlülüğünün ihlal edilmemiş olması kaydıyla, peşin ödeme başvuruları, talep edecekleri taksit sayısına göre altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksite çevrilecektir.

Dolayısıyla borçluların en geç 30/09/2015 tarihine kadar, başvuruda bulundukları birime müracaat etmeleri halinde peşin ödeme başvuruları taksitle ödeme başvurusuna çevrilecektir.

Taksitlendirme Ne Şekilde Olacak?

Hesaplanan tutarın taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilk taksit sekiz ay içerisinde, diğer taksitlerin ise ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekir. Borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolunun seçilmesine rağmen borcun kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak on sekiz eşit taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.

Yine, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda seçebilecekleri altı, dokuz, on iki veya on sekiz taksitten biri yerine farklı bir taksit sayısı seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, on sekiz taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise on sekiz taksit süresini tercih ettikleri kabul edilecektir.

Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

Ödenecek Tutar Nasıl Belirlenir ?

Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE oranları esas alınarak gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, borçlularca talep edilen taksit sayısına göre;

-Altı eşit taksit için (1,05),
-Dokuz eşit taksit için (1,07),
-On iki eşit taksit için (1,10),
-On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacaktır.

Daha sonra, yeniden yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı (alacak aslı + TEFE/ ÜFE/Yİ-ÜFE tutan ) ile ilgili katsayısının çarpılması sonucunda bulunan tutar toplanarak talep edilen taksit sayısına bölünecek ve ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.

Hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenecek olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına ilişkin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından kalan taksit tutarları ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilecektir.

İlk taksit ödeme süresi geçirildikten sonra peşin ödeme seçeneği tercih edilemeyeceği gibi başvuruların bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlalinin meydana geldiği tarihten sonra (1/6/2015 ve sonrasında) yapılması halinde başvurular işleme alınsa dahi bu defa 2015 yılı içinde ikiden fazla taksit ihlalinin meydana gelmiş olması nedeniyle, borçların geçici 60 ıncı madde kapsamında ödeme hakkı yitirilmiş olacaktır. Dolayısıyla bu nitelikteki başvuruların 1/6/2015 tarihinden sonra yapılmış olması halinde bu başvurular işleme konulmayacaktır

İlk taksit ödeme yükümlülüğü genel sağlık sigortasından kaynaklanan alacaklar yönünden 31/5/2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 1/6/2015 tarihinde sona ermektedir.

Ödeme yükümlülüklerini yerine getiremediğim veya eksik yerine getirdiğimde yapılandırma hakkım devam edebilir mi ?

Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların aylık taksitlerini süresi geçtikten sonra ödeyecek olmaları halinde; bu taksitleri ödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden aydan ödemenin yapılacağı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödeyeceklerdir. Ancak geç ödeme zammı, her ay ve kesri için aylık olarak hesap edilecektir.

Yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçluların peşin ödeme yolunu tercih etmiş olmaları halinde, yeniden yapılandırılmış borçların tamamını en geç 1/6/2015 tarihine kadar ödememeleri ve bir takvim yılı içinde iki taksit ihlali meydana gelmeden peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine de dönüştürmemeleri halinde kapsama giren borçlarını yeniden yapılandırma kapsamında ödeme hakkını kaybedeceklerdir.

Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması ya da bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden yeniden yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır

Başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerdir. Genel sağlık sigortalılarının çok zor durum bildirimi için yazılı beyanda bulunmaları yeterli olacaktır. Dolayısıyla, cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları nedeniyle ödeyemediği anlaşılan borçlular, kalan taksitlerini ödemeye devam edebileceklerdir.

Taksit tutarının % 10’u aşılmamak şartıyla 5 Liraya kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır

Kapsama giren borçları yeniden yapılandırılmış olan borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırmadan yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, ödedikleri tutar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanmış sayılacaklar, bakiye alacaklar ise cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

Borçlarımı Yapılandırırsam Sağlık Hizmetlerinden Faydalanabilir miyim ?

Borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunan borçlular, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi ayrıca yapılandırılan tarihten sonra ödeme vadesi geçmiş cari dönemden 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklardır.

Ancak, taksit ödeme süresince tahakkuk eden cari aya ilişkin sigorta primlerini çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerinden sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını da kaybedeceklerdir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , , , ,
Bu yazı en son 24 Ekim 2014 tarihinde güncellenmiştir.

Konu hakkında yorumunuzu yazın


(e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır)

GSS Borç Yapılandırma (198 Yorum)

 1. Kılıç arkadaş hangi mahkemeye nasıl bir başvuru yaptın acaba yardımcı olur musun teşekkür ederim

 2. arkadaşlar bu paraları odemeyin ben mahkemeye başvurdum sonuç alamazsam avrupa insan haklarına gidicem sgk resmen soygun yapıyor sessiz kalmayın.

 3. İş yerinde rahatsızlığımdan ötürü engelli statüsüne sokulup işimden ettiler.Engelli olarakta iş bulamamaktayım evliyim.Kredi borcum olmasına rağmen GSS borcu çıktığı görülüp gelir testi yaptırdım.9 ay çalışmayan kişi neyle geçiniyor diye soran yokken üstüne birde böyle bir borçla uğraştırıyorlar.Böyle bir hükümeti halen savunan kişilere de yazıklar olsun

 4. Şuan sigortaliyim ama 3.200 lira borcum cikmis gelir testi yaptiramiyorum durumum aktif oldugu icin ziraatin bankamatiginden bi miktar para odedim baktim azaliyomu diye ama faiz isledigi icin gene ayni oluyo odedigimiz para bosa gidiyo ne yapabilirz bilgi verrsnz lutfn

 5. Arkadaslar askerden geleli 2ay oldu bugun gssye baktm
  1000 tl borclu gorunuyorum ne yapmam gerekli bilgisi olan var mı bu konuda kış olduğu için iş de yok calisamiyom

 6. Gss borcum için Gelir testi yaptırdım sonucunda gss yapılandırması yapıldı peşin ödeme hakkını kaçırdığım için 30liralık borcumu 6taksite böldüler dün.ilk taksitin son ödemeside 30.11.2015 görünüyor banka bu taksiti kabul eder mi diye sorduğumda yatırabilirsiniz dediler fakat bugün bankaya gittiğimde ikinci taksitim görünüyor birincisi sistemde görünmüyor bu durumda birinci taksit için ne yapabilirim?

 7. çalışmadığım halde 4.5 milyar borç çıkarmışlar evimize ekmek götüremiyoruz. devlete bu parayı nasıl ödücez bilmiyorum. bundan sonra ne akpye oy veririm nede aileme oy verdiririm. kölesi değiliz kimsenin.

 8. O da bir sey mi 204 tl borcum cıktı odedim her ayda 2 kere kontrol ediyorum duzenli olarak gss prim borcu die borcum yok ama her ay duzenli 2-3 defa kontrol ediyorum birgun yine kontrol ettitim 1000 tl borc cıktı sasırdım arastırdım siigortali alıstıgım donem icin bile gss prim borcu cıkmıs ne yapacagım calısmıyorumda anlamadım valla

 9. yorumlari okuyorum okadar cok Magdur varki yaziklar olsun. .. Halk i bukadar urastiriyorsunuz. Yasa cikarmisiniz kimsenin haberi yok SGK nin dediği ve Test gelirdeki calisanlarin dedikleri birbirini tutmuyor. tekrar gelir testi yapsan sorun cikiyor yaptırmasan ayri bi sorun cikiyor. 3 kez SgK ya gitim 3 kez test gelirine gitim . Devletin hemen Af cikarmasi gerek de millet de bela dan kurtulsun.. türkiyeye daha uygun bir yasa cikarilsin.. yorumlara cevap da alamiyoruz zaten..

 10. Yurtdisinda yasiyorum son 2 yildir cogunlukta türkiyedeyim. emeklilik hakkinda bilgi almaya gitigimde tesadüfen gss ye 10bin tl borclandiimi öğrendim. bana Tebligat uyari bilgilendirme diye hic birsey gelmedi…? ben Nostradamus degilimki yeni cikan kanunlari bilcem arti benim türk tv izleme imkanimda yok yurtdisinda . bu kalkinmis Avrupadan alinmiş 1 kanundur öyle üzerinde calismadan türkiye gibi düşük gelirli bir ülkede pat diye getirilmez¨!!! çözüm nedir `???

 11. Ali bey, söylediginizi uygulayarak tv dizileri yerine burayı takip ettim. GSS borç yapilandirma süresi 6 ay uzatıldı fakat haberi gazetelerden öğrendim. Sizce haberi buradan öğrenmem gerekmiyor mu ?