GSS Prim Borcu Olanlar Ne Yapmalı ?

Sponsorlu Bağlantılar

Genel sağlık sigortası (GSS) uygulaması 1/10/2008 tarihinde 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte başlamış bir uygulama olup; ilk başta sadece 4/a (işçi), 4/b (Bağ-Kur), isteğe bağlı sigorta kapsamında sigortalı olanları, emekli – dul – yetim aylığı alanları kapsamaktaydı. Daha sonraları da devlet memurları ve TSK personeli de GSS kapsamına alındı. Burada sayılanlar dışında kalan kişiler için ise genel sağlık sigortası zorunlu değildi. Ancak, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bazı istisnai kişiler hariç, genel sağlık sigortası herkes için zorunlu hale geldi, hatta yeşilkart kapsamındakiler bile GSS kapsamına alındı. Ayrıca bu zorunlulukla birlikte gelir testi uygulaması da hayatımıza girdi.

gss prim borcu

Belirtilen hususlarla ilgili olarak uygulamanın ne şekilde ve nasıl yürütüleceği Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan ve 28/12/2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlendi. Ayrıca konuyla ilgili olarak SGK tarafından 2011/69 ve 2012/2 Sayılı Genelge yayımlandı.

Öte yandan genel sağlık sigortasının herkes için zorunlu hale gelmesiyle birlikte, birçok kişi kendi başvurusu ve bilgisi dışında, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiği, prim borcu olduğu, gelir testine başvurması gerektiği yönünde Kurumdan tebligat ve ödeme emri almaya başladı.

Genel sağlık sigortası ile ilgili ayrıntılı bilgi, Genel Sağlık Sigortası İle İlgili Yeni Düzenlemeler – Ayrıntılı Açıklamalar bölümünde mevcut olup, burada Kurum tarafından re’sen genel sağlık sigortalısı olara tescil edilen ve GSS prim borcu çıkarılanların durumu ele alınacaktır.

1-Kendi Başvurusu ve Bilgisi Dışında Bazı Kişilerin GSS Kapsamına Alınmasının ve Prim Borcu Çıkarılmasının Dayanağı:

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, SGK tarafından re’sen tescil edilir. Bu kişiler için, gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı prime esas asgarî kazanç tutarı olarak esas alınarak primleri tahakkuk ettirilir. Ayrıca, gelir tespitini yaptırmak üzere bir ay içinde vakıflara başvurması gerektiği SGK tarafından re’sen tescil edilen kişilere bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret, odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli, tutuklu ve hükümlüler, er – erbaş ve yedek subaylar hariç;

– 4/a (işçi), 4/b (Bağ-Kur), 4/c (memur) kapsamında sigortalı olmayan,

– İsteğe bağlı sigortaya prim ödemeyen,

– SGK’dan yaşlılık, malullük, ölüm, dul, yetim aylığı – geliri almayan,

– 31/12/2012 tarihi itibariyle yeşilkart kapsamında olmayan,

– Yukarıda belirtilenlerden herhangi birinin bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayan,

dolayısıyla da genel sağlık sigortası kapsamında bulunmayan,

– 4/a, 4/b veya isteğe bağlı sigorta kapsamındaki sigortalılığı sona eren,

– Bakmakla yükümlü olunan kişi statüsü sona eren,

dolayısıyla da genel sağlık sigortası kapsamında olmakla beraber daha sonra kapsam dışı kalarak genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanma hakkını kaybeden,

kişileri kendiliğinden, yani herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edip genel sağlık sigortası kapsamına almakta, Kurum bu şekilde genel sağlık sigortalısı olarak tescil ettiği kişiye, gelir testini yaptırmak üzere bir ay içinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içerisindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurması gerektiğini bir yazıyla bildirmekte, gelir testi sonuçlanıp kişinin gerçek aylık geliri belirlenene kadar da mevzuat gereği bu kişinin aylık gelirini brüt asgari ücret (1/7/2012 – 31/12/2012 tarihleri arası için 940,50 TL) olarak esas almakta ve genel sağlık sigortasından yararlanıp yararlanmadığına, herhangi bir sağlık yardımı alıp almadığına bakmaksızın, bu kişi adına her ay kazancının % 12’si (1/7/2012 – 31/12/2012 tarihleri arası için 112,86 TL) tutarında GSS prim borcu tahakkuk ettirmektedir.

Dolayısıyla bazı kişilerin SGK tarafından re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmesinin ve çıkan prim borcunun dayanağı yukarıda belirtilen mevzuat hükmüdür. Bu şekilde prim borcu çıkarılanlar daha çok, 18 yaşını doldurdukları için prim ödemeksizin genel sağlık sigortasından yararlanma hakkını kaybeden, yaşlarını doldurmaları nedeniyle anneleri veya babaları üzerinden sağlık yardımı alma hakkını kaybeden çocuklar ile 4/a kapsamındayken işten ayrılmaları nedeniyle sigortalılık niteliğini yitiren işçilerden oluşmaktadır.

2-Çıkarılan GSS Prim Borcunun Mahiyeti ve Bağlayıcılığı:

Yukarıda belirtildiği şekilde tahakkuk ettirilerek kişilere tebliğ edilen GSS prim borcunun, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun diğer prim alacaklarından hiçbir farkı olmayıp, 5510 sayılı Kanunun Primlerin ödenmesi başlıklı 88 inci, Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler başlıklı 89 uncu maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi bir borçtur. Dolaysıyla her aya ait GSS prim borcunun takip eden sayın sonuna kadar ödenmesi zorunlu olduğu gibi, süresinde ödenmemesi halinde gecikme zammı ve cezası eklenmekte, ayrıca ödeme emrine rağmen ödenmemesi halinde Kurumun icra ve haciz yoluna başvurma hakkı bulunmaktadır.

3-GSS Prim Borcu Çıkarılanlar Ne Yapmalı ?:

Yukarıda belirtildiği şekilde çıkarılan GSS prim borcu; ödenmesi zorunlu olan, hatta ödeme süresi geciktikçe gecikme zammı ve cezası üzerine eklenen bir borç olduğundan, bu borçtan kurutulmanın öncelikli yolu tabiî ki borcu ödemektir. Ancak bu herkesin bildiği bir yodur. Bunun dışında ise durma göre üç çözüm yolu vardır.

3.1-Re’sen GSS Tescil İşlemini ve Buna Bağlı Olarak Çıkarılan Prim Borcunu İptal Ettirmek:

Kurum yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerini uygularken, bazen re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmemesi gereken kişiyi sistem üzerinden re’sen GGS’li olarak tescil edebilmekte ve prim borcu çıkarabilmektedir.

Örneğin; 18 yaşını doldurana kadar çocuklar prim ödemelerine gerek kalmadan GSS yardımlarından yararlanabilirlerken, 18 yaşını doldurduklarında bu haklarını kaybettiklerinden, Kurum 18 yaşını dolduran çocuğu sistem üzerinden re’sen GSS’li olarak tescil edip prim borcu çıkarmaktadır. Ancak bu kişi eğer öğrenimine devam ediyorsa ve anne ya da babası da genel sağlık sigortalısı ise bu kişinin bekar olduğu sürece, lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurana kadar anne veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında GSS yardımlarından yararlanma hakkı bulunmakta, dolayısıyla bu kişi re’sen GSS’li olarak tescil edilmesi gereken kişi kapsamında bulunmamaktadır. Ancak, Kurum kişinin durumundan haberdar olmadığı için bu işlemi yaptığından, bu kişiye ait öğrenci belgesiyle birlikte Kuruma başvuru yapılması halinde re’sen GSS tescil işlemini ve tahakkuk ettirdiği prim borcunu iptal etmekte, bu kişiyi bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babası üzerinden GSS kapsamına almakta yani sağlık aktivasyonunu yapmaktadır.

Yukarıdaki örneğe benzer şekilde;

– Bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde anne veya babası üzerinden GSS yardımlarından yararlanmaktayken, yeni eğitim – öğretim yılına ait öğrenci belgesi Kuruma verilmediği için,

– Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılmak ve sigortalılık niteliğini kaybetmiş olmakla beraber, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne – babası veya eşi üzerinden GSS yardımı alma hakkı olduğu Kurumca bilinmediği için,

– Daha önce bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babası üzerinden GSS yardımlarından yararlanmaktayken, işe girmesi veya evlenmesi nedeniyle bu hakkı kaybeden, ancak daha sonra işten ayrılması veya boşanması nedeniyle anne veya babası üzerinden GSS yardımı alma hakkı olduğu Kurumca bilinmediği için,

bazı kişiler Kurum tarafından re’sen GSS’li olarak tescil edilmekte ve prim borcu çıkarılmaktadır. Buradaki örnekler çoğaltılabilir.

Yukarıda örneklendiği gibi, re’sen GSS’li olarak tescil edilmemesi gerektiği halde, Kurumun elindeki bilgi veya belge eksikliğinden re’sen GSS’li olarak tescil edilmiş ve prim borcu çıkarılmış kişilerle ilgili olarak Kuruma başvurulması halinde, Kurum tarafından yapılan tecil işlemi ve prim borcu tahakkuku iptal edilmekte, kişi durumuna uygun olarak bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde GSS kapsamına alınmaktadır.

3.2-Gelir Testine Başvurmak:

Yukarıda belirtilen kişiler dışında kalan, yani Kurumun yaptığı re’sen GSS tescil işlemi yerinde ve doğru olan kişilerle ilgili olarak tek yapılması gereken ise gelir testine başvurarak gerçek gelirini tespit ettirmektir. Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu re’sen GSS’li olarak tescil ettiği kişilere, hem tescil işleminden haberdar olmaları hem de bir ay içerisinde gelir testi için başvurmaları gerektiğine dair bilgilendirme yazısı yani gelir testine müracaat bildirimi göndermektedir.

Gelir testi ile ilgili başvurunun, re’sen GSS’li olarak tescil edilen kişinin ADNKS’de (adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde) kayıtlı ikametinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılması gerekmektedir. Gelir testi için başvuru yapılacak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının adres ve diğer iletişim bilgilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “http://www.aile.gov.tr” veya “http://www.sydgm.gov.tr/tr/vakif” web adresinden ulaşılabilir.

Yukarıda belirtildiği şekilde, gelir testi başvurusu yapıldıktan sonra bir ay içerisinde Vakıf tarafından işlemler sonuçlandırılarak, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı belirlenir. Vakıf, kişinin tespit edilen aylık gelirini elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirir. Sosyal Güvenlik Kurumu da bu bilgi doğrultusunda ilgili kişinin GSS tescil işlemindeki gerekli değişiklikleri yapar, kişinin prim ödeyip ödemeyeceğini, prim ödeyecekse ödeyeceği primin aylık tutarının belirleyerek ilgili kişiye bir yazıyla bildirir. İlgili kişi bu yazıyı aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde gelir testini yapan Vakfa itirazda bulunabilir. Vakıf bu itirazı 15 gün içerisinde değerlendirerek sonucu Kuruma ve ilgili kişiye bildirir.

Gelir testi sonucuna göre ilgili kişinin;

– Kişi başına düşen aylık geliri, aylık brüt asgari ücretin üçte birinden (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 313,50 TL’den) az olduğu tespit edilirse, bu kişinin GSS tescili primi devlet tarafından ödenecek kişi statüsünde (60/c-1 olarak) yenilenir ve genel sağlık sigortası primini devlet öder.

– Kişi başına düşen aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 313,50 TL’den 940,50 TL’ye kadar) olduğu tespit edilirse asgari ücretin üçte birinin % 12’si (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 37,62 TL) tutarında,

– Kişi başına düşen aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 940,50 TL’den 1.881 TL’ye kadar) olduğu tespit edilirse asgari ücretin % 12’si (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 112,86 TL) tutarında,

– Kişi başına düşen aylık geliri, asgari ücretin iki katından (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 1.881 TL’den) fazla olduğu tespit edilirse asgari ücretin iki katının % 12’si (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 225,72 TL) tutarında,

kişinin prim ödemesi gerekir.

Yukarıda belirtilen prim ödeme tutarları, gelir testinin yapıldığı tarihten itibaren ödenecek aylık primler için geçerlidir. Gelir testi sonuçlanmadan önceki aylar için çıkarılan prim borcuna geriye dönük olarak uygulanıp uygulanmayacağı hususu ise gelir testi için müracaat edilen tarihe göre aşağıda belirtildiği şekilde değişir.

3.3-İtiraz Yoluna Başvurmak:

Yukarıda belirtilen yollardan çözüme ulaşamayan, buna karşılık kendisine çıkarılan GSS prim borcunun haksız ve yersiz olduğunu düşünen kişi itiraz yoluna başvurabilir. İtirazın öncelikle, prim borcunun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kurumun ilgili ünitesine dilekçe yapılması gerekir. İtiraz en geç 30 gün içinde Kurumca karara bağlanır. İtirazın Kurumca reddi halinde, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurulabilir. Ancak, mahkemeye dava açılması Kurumun takibini durdurmaz.

4-Daha Önce Çıkarılmış Olan Prim Borcuna Gelir Testi Geriye Dönük Olarak Etki Eder Mi?

Yukarıda belirtildiği üzere, gelir testi sonucunda kişinin tespit edilen aylık durumuna göre GSS primi ödeyip ödemeyeceği, prim ödeyecekse ödeyeceği primin miktarı, gelir testinin sonuçlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Dolayısıyla burada gelir testi sonucunun, Kurum tarafından daha önce çıkarılmış olan prim borcunu etkileyip etkilemeyeceği sorusu akla gelmektedir. Örneğin; Kurum re’sen GSS tescilini yaptıktan sonra Yönetmelik gereği o kişinin aylık gelirini brüt asgari ücret olarak kabul etmekte ve her ay için brüt asgari ücretin % 12’si tutarında o kişi adına GSS primi tahakkuk ettirmektedir. Gelir testi sonuçlanınca, söz konusu kişinin aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa, prim ödemeyecek kişiler statüsüne gireceği ve artık GSS primini devlet ödeyeceği için, geriye dönük olarak çıkarılmış olan prim borcu ne olacak, silinecek mi yoksa ödenmesi gerekecek mi?. Veya tam tersi gelir testi sonucuna göre kişinin aylık geliri brüt asgari ücretin iki katından fazla çıkarsa, daha önce asgari ücret üzerinden çıkarılmış olan prim borcu iki katı üzerinden yeniden mi hesaplanarak ilgili kişiden tahsil edilecek.

Bu soruların cevabı, ilgili kişinin gelir testine başvurması için Kurum tarafından gönderilen yazıyı aldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi başvurusunu yapıp yapmadığına göre değişmektedir.

4.1-Gelir Testi İçin Bir Ay İçinde Başvurulmuş Olması:

Kurumun, gelir testine müracaat bildiriminin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde gelir testine başvurulmuş olması halinde, gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı;

• Asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenler, Kurumun re’sen tescil ettiği tarih itibariyle, primi devlet tarafından ödenecek kişi statüsünde (60/c-1) yeniden tescil edilirler, dolayısıyla daha önce çıkarılmış olan prim borcu geriye dönük olarak tamamen silinir, ilgili kişinin herhangi bir prim ödemesi gerekmez.

• Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, daha önce asgari ücret üzerinden hesaplanarak tahakkuk ettirilmiş olan prim borcu, asgari ücretin üçte biri üzerinden geriye dönük olarak yeniden hesaplanır, dolayısıyla bu kişi için daha önce çıkarılmış olan prim borcu üçte bire düşmüş olur.

• Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, daha önce çıkarılmış olan prim borcunda herhangi bir değişiklik yapılmaz. Çünkü bunların her ay brüt asgari ücret üzerinden prim ödemeleri gerekmekte olup, Kurumun daha önce çıkarmış olduğu prim borcu da zaten brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmıştır.

• Asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için de daha önce çıkarılmış olan prim borcunda herhangi bir değişiklik yapılmaz. Çünkü bunların artık her ay brüt asgari ücretin iki katı üzerinden prim ödemeleri gerekmekte olup, Kurumun daha önce çıkarmış olduğu prim borcu ise brüt asgari ücret üzerinden yani daha düşük hesaplanmıştır.

4.2-Gelir Testi İçin Bir Ay Geçtikten Sonra Başvurulmuş Olması:

Kurumun, gelir testine müracaat bildiriminin tebliğ edildiği tarihten itibaren, bir ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmayanların, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin iki katı kabul edilerek, daha önce brüt asgari ücret üzerinden tahakkuk ettirilmiş olan prim borcu brüt asgari ücretin iki katı üzerinden yeniden hesaplanarak tahakkuk ettirilir ve ödemesi için ilgili kişiye tebliğ edilir. Gelir testine bir aylık süre içinde başvurmayan ve tescil başlangıç tarihinden itibaren asgari ücretin iki katı esas alınarak primleri tahakkuk ettirilenlerin daha sonra gelir testi yaptırmak üzere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurması halinde;

• Yapılan gelir testi sonucuna göre, aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu, dolayısıyla primi devlet tarafından ödenmesi gereken kişi statüsünde bulunduğu tespit edilenlerden,

– Gelir testine müracaat bildirimi tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmuş olanların, re’sen yapılmış olan GSS tescil işlemi tescil tarihinden itibaren primi devlet tarafından ödenecek kişi statüsünde (60/c-1) yeniden yapılır, dolayısıyla daha önce çıkarılmış olan prim borcu geriye dönük olarak tamamen silinir, ilgili kişinin herhangi bir prim ödemesi gerekmez.

– Gelir testine müracaat bildirimi tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ay geçtikten sonra sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmuş olanların ise daha önce tahakkuk ettirilmiş (çıkarılmış) olan GSS prim borcunda herhangi bir değişiklik yapılmaz, söz konusu borcu aynen ödemeleri gerekir. Bunlar, gelir testinin sonuçlandığı tarihten itibaren ise primi devlet tarafından ödenecek kişiler (60/c-1) kapsamında tescil edilir, bu tarihten sonrası için GSS primi ödemeleri gerekmez.

• Yapılan gelir testi sonucuna göre, aylık geliri brüt asgari ücretin üçte biri veya daha fazla olduğu tespit edilenler için ise gelir testi sonucu geriye dönük olarak uygulanmaz. Yani daha önce tahakkuk ettirilmiş (çıkarılmış) olan GSS prim borcunda herhangi bir değişiklik yapılmaz ve aynen ödenmesi gerekir. Bunlar, gelir testinin sonuçlandığı tarihten itibaren ise tespit edilen gelir durumlarına göre aylık GSS primini öderler.

Devamı ve kaynak : (www.isvesosyalguvenlik.com)

Genel,Soru-Cevap

 1. faruk diyor ki:

  Ulan ben boyle devlete ne diyim ya. Calistigim aylarda bile bana gss ı yapmis. Askerlik donemimde bile borclanmisim sigortaya ve simdi baktim borcum 15 bucuk milyar yaa. Nee kafar adaletsizlik bu yarin sigorta mudurlugune gidecem insallah duser borcum yapilandirma olmazsa mecbur ödeyeceksin deniyo..!!

 2. RECEP diyor ki:

  BEN BÖYLE DÜNYANIN GELMİŞİNİ GECMİŞİNİ NEDİYİM YAA ALLAH BELALARINI VERSİN 3301 BORÇ CIKARMIŞLAR GEL DE ODE ŞİMDİ

 3. erdogan diyor ki:

  8 ay işsiz kalayım, bu dönemde g2’den borçlandırılayım. Daha sonra güya af kapsamında gelir testi imkanı geldiği söylensin. Şu anda işim var ne olacak? Beni şu anki durumuma göre değerlendirip geçmişteki borcumu daha çok artıracaklar. Bu adalet mi? Yazık…

  • Mehmet diyor ki:

   işverenin sigorta primini yatırıyor ise gss prim borcun donar. fakat gelir tespiti yaptırırsan sadece yapılandırabiliyorsun. Yanlış olan mantık çalışmayının geliri yok fakat aile içi gelir elde eden var onlar bu çalışmayanın borcunu ödesin yaklaşımıdır. Maalesef çok saçma bir yere gidiyoruz. sen işten çıkmadığın sürece yani primlerini işveren ödediği sürece yeni gss borcu sana gelmez. fakat çıktığın an yeniden başlayacak. tabi bu yasa aynen devam ederse

 4. kazım diyor ki:

  türkün türkü soyduğu bir dünya, herkes bedava yaşasın ülkemizde,biz para verelim aldığımız her nefes için…

 5. kazım diyor ki:

  lan bide her ay gidip kuzu kuzu para mı yatırcam birde kuyrukta beklicem ooo yok daha nelerrr intihar ederim daha iyi… suriyeden gelenler keyif yapsın ben işsiz halimle para ödiyeyim.. devlet kendine gel,vatandaşlıktan çıkacam en sonunda…

 6. kazım diyor ki:

  çok da umrumda gss haracı ödemiyorum laa gelsinde alsınlar hadiii…

 7. ismail diyor ki:

  çalışmayan insandan para istemek. tam da bu hükümete göre. seçim yakın inşallah cevaplarını alacaklar.ben bunlara hakkımı helal etmiyorum. bunun öbür dünyası da var.

 8. bilge diyor ki:

  vatandaşlara helede işsizlere zorunlu gss nedeniyle borç çıkarmak insan hakkı ihlalidr,hukuk dışı bir uygulamadır,keyfiliktir..aslında bu sistem tam mahkemeliktir..keyfilikle işsiz insanlara borç çıkarılıyor..dünyanın neresinde var böle adaletsilik..eminim kimse ödemeyecektir..

  • Mehmet diyor ki:

   evet öyle. fakat gss uygulamasını mahkemeye taşıyan birilerini gördün mü? gelir tespitinde bulunun telkinleri geliyor. suç biraz da bizde

 9. Mehmet diyor ki:

  sgk dan hiç bir şekilde tebligat elime ulaşmadı ve borçları 2014’ün son aylarında öğrendim. 1 kuruş bile ödemedim. 9 milyar TL gss den borcunu ödemeyen 5 milyon kişi varmış ve sgk sadece 300 milyon lirasını tahsil etmiş. önümüzde seçim dönemi var ve maliye bakanı değişirse politikada belki farklılaştırma olabilir. eğer marttan sonra yeni bir yapılandırma haberi yada bu paranın emekliliğe faydası olması gibi kanun çıkartılmazda hacizler başlarsa hükümet bence bunu kolayca göze alamayacak. çok sayıda insandan bahsediyoruz ve bu kişiler işsiz. para bulupda nasıl ödeyecekler. gerçekten enteresan bir şey. amaca bakıyorsunuz. işsizliğin azaltılmasına yönelik bir adım. fakat işçinin patronu ile iyi geçinmesi ve kolayca işten çıkmamasını yoksa her ay yine gss borcunun ekleneceğini söyleyen olumsuz bir etkeni var. iş bulamayan bizim gibiler için ise sadece borç birikiyor ve faiz işliyor. TV kanallarında tek söylenen gelir tespiti yaptırın. yahu biri çıksın desin ki bu para ödenicek tamamda DEVLETE HİBE EDİLECEK BU PARA. uzun süredir araştırıyorum adam akıllı gündeme gelmedi. sgk uzmanı arada bir çıkar önerilerde bulunur fakat borcunuzu ödemeyin gibi bir cümle sadece bir kişiden duydum. onunda beklentisi seçim dönemimiymiş. sizlere önerim iş bulamıyorsanız para getirecek bir yerlerde çalışın. kendiniz üretin bir şeyleri, satın parasını alın ayda 300 lira civarında olursa yada bu parayı yakınlarız karşılayacak gibiyse ek 5 tarım sigortalı olun. kendi paranızı kendiniz yatırın. gss prim borçları anında donuyor. fakat emekliliğe ve hastane ihtiyaçlarınıza faydası var. 2015’de inş hükümet bu gss den geri adım atar, yok hacizi başlatırsa iş gerçekten sarpa saracak.

 10. Mehmet diyor ki:

  bir öneri getireyim. ek5 sigortalı başlangıcı yaptırsanız gss primleriniz artmıyor yani donuyor. ek5 emekliliğinize yansıyan bir sigorta çeşidi olup 2015 yılında aylık 303 ile 322 TL arasında prim miktarı var. eğer bir yerde sigortalı çalışmaya başlamazsanız yada ek5 gibi kendinizi ödeyeceği sigortalılığa adım atmazsanız gss borcu daha da artacak gibi. benim 4300 TL gss borcum var ve ek5 ile primlerimi kendim yatırıyorum. fakat sgk bana gss borcu hakkında en ufak bir tebligat göndermediği için çok kızgınım. askerden geldim ve ertesi aydan itibaren 100 küsür ayda eklenmiş, artı faiz her ay biz 2014’ün sonlarına doğru öğrendik. sgkdan değil, prim borcumuz varmı yokmu merak ettiğimiz için. kısacası çalışmıyorsan, devlet üzerine borç bindirim diyor. hastalanmadın mı daha iyi paranın çoğu bize kalıyor diyor. çok net söylüyorum 1 defa bile hastaneden bu gss dönemini bırakın son 10 yıl içinde bile çok nadir hastaneye gitmişimdir. iyi birşeyler de yazayım 9 milyar TL 2015 başındaki habere göre 5 milyon kişinin borcu halen duruyor. bu yapılandırılmamış bir borç. yani çoğu kişi bu gss ye kafa tutmuş. inanın gss primi sigorta yerine geçeceğini bilsem gönül rahatlığı ile ödeyeceğim. fakat yok böyle bir şey. gelir tespiti yapılırsa, yapılandırmaya tabi tutulabiliriz ve faiz silinir fakat en düşük gelir düzeyinde değilseniz rakamların inme ihtimali var. 1000 TL bile olsa toplam borç yine hibe yine hibe. çünkü 1000 TL yi bırak 1 senede 10-20 TL bile sağlık hizmeti almıyorum. bizleri mağdur eden bu zihniyete kafa tutmayan gündeme taşımayan muhalefet utansın.

 11. hirsiz akp diyor ki:

  Hirsizlik adaletsizlikden baska bisey degil bu nasil kanun cikariyo benimde cikmis 1211 lira g2den hesapliyo dusmuyorlar bide serefsizlik degilde ne bu bunlara oy verenler utansin …

 12. gülsinem diyor ki:

  ödemiyorum SGK ödemiyorum elinden geleni ardına koyma sosyal devlet anlayışı sözde nerde kaldı ? nasıl bir ülke bu ülke hem hastaneye gittiğim yok hem borç çıkarıyosun ne hakla neye dayanarak ve gerekli her tülü yolu deneyeceğim.

 13. murat diyor ki:

  Adin batsin SGK … Olmayan parayi gel al bakayim nasil alicaksin !!! Ben hastaliktan geberirken hicbir sağlık guvencem yok diye tedavi olamadim … Oysa hem tedavi olamadim hem de borçlanmişim haberim yok … Adin batsin SGK bunca insanin mağduriyetinin sebebi cahillik değil sizin kendi kazanç politikalar ikizdir… Bu boyle gelmiş boyle gider bu devlet garibani öper zengini de ihyaa eder… Bilgim dışında yaptiginiz ve kullanmadiğim sigortanin parasini nasil olurda bu kadar normal bisiymis gibi isteyebilirsiniz boğazinizdan nasil geçecek peki ??? Bu insanların ah’ı çikmazmii sanıyorsunuz ?? Adin batsin S G K!!!!!

 14. turgut diyor ki:

  arkadaslar örgütleselim birlik olalım bu faşizme karşı duralım bakın burdan ayrımcılık olmadan ortak vicdan bunu kabul etmiyo sokaklarda protesto edilmesi lazım yani kısacası iptal edilsin

 15. Ömür diyor ki:

  Bnm de şuan var borcum ve artıyo nasıl halledicem bilmiyorum zaten aldığımız maaş kendimize yetti 4000 lira borcum gözüküyor bu me saçmalık soyuyorlar vatandaşı aglıycam şimdi yemin ederim sinirden

 16. hasan diyor ki:

  iyi oldu bu akp ye oy verenler ödesin şimdi akılları baslarına gelsin

 17. şenol diyor ki:

  işsizlerden alınması bence çok saçma neyle ödeyecek bu adam zaten işsiz,benim bildiğim işsizlere yardım edilir.borç kesilmez.benimde 800 lira borcum çıktı işsiz olduğum zamana ait. şimdi işin yoksa bir aylık maaşını oraya ver.gelir testi yaptıracaktım işsizim diye, ailemin geliri varsa yine de ödeme yapmam gerekiyormuş.kul hakkı olmuyormu sizce bu.

 18. coşkun diyor ki:

  böyle saçmalık olurmu ya işten çıkmış birinin nasıl olyorda bilmem nekadar geliri olduğu esas alınıpta pirim borcu çıkartılıyo

 19. umut diyor ki:

  merhabalar; öğrencilik hayatımda 25 yaşımı doldurduğum için tarafıma gss borcu yansıdı eylül ayında çıkan torba yasa ile gelir testimi ilk kez hesaplatmak istedim fakat sınıfım tekrar g2 çıktı yeni hesaba kendi maaşım yansıdı bu ne kadar mantıklı şu an çalişiyorum gss ye ihtiyacım yok eski borcumu ödemek istiyorum fakat yeni maaşımla hesaplanıyor?

 20. Şenay diyor ki:

  Haraca bağlamışlar milleti. Ama bizim milletimize az bile yapıyorlar.. Oy verenler daha beter olsun da ucu bize de dokunuyor.. Al sana SAĞLIK TA DEVRİM…

 21. Burak diyor ki:

  Arkadaşlar 2011 de işsizdim 2012 nisan ayına kadarda iş bulamadım Gss 2012de uygulanmış benim haberim yok uygulandığı dönemlerde ben 3 ay gibi işsiz göründügüm için bir tesadüf sskma bakarken gss borcumun olduğunu gördüm hemde faizli…. Herhangi bir saglık kurumundan faydalanmadığım ve çalışmadığım halde bu borcu ödemem Allah için HELALMIDIR… Hala kendimi geçindirecek durumum yok birde bu borç çıktı karşıma.. Sizce ne yapmam gerekiyor

 22. Huseyin diyor ki:

  Arkadslar merhaba 2007 yilindan beri ingiltere’de yasiyorum gss hakkinda hic bir bilgim yoktu suan 4900 tl borcum gozukuyor bu nasil bir is neyin borcunu odiyecegim ben ?

  • asdf diyor ki:

   Bu para için yapılan, mantık gözetilmeyen bir iş.Üniversite sınavına 1 yıl daha hazırlandığım için bana da 1800 lira çıktı.Ödemedim şuan 2.sınıftayım ve 400 de faiz gözüküyor.Siz yurt dışında kaldığınızı belirterek sildirtebilirsiniz belki.

 23. Ahmet diyor ki:

  Çok Saçma bi uygulama Vatandaşı sormaktan başka bişey dehil ilk önce onlar bu hükümet milleti haletmekten başka bişe yapmıyor hırsızlıkları bitmedi daha da vazgeçmiyorlar Allah yardım etsin bu vatana

 24. Mehmet diyor ki:

  Ben bu yıl ocak ayında üniversiteyi bitirdim. Mart ayında da diplomam çıktı. Ben 2 gun once SKGgorevlisine GSS borcumu sordum, cok borcumun oldugunu soyledi fakat AÖF’de okudugumu söyledikten sonra borç tutarını söylemedi. Merak ediyorum O zamandan bugüne kadar ne kadar borç birikmiştir? Bilen arkadaş var mı?

  • Abdullah diyor ki:

   25 yasini asmis olsaniz bile (29 yasina kadar) orgün ogretimde okuyorduysaniz, ailenizdeki sigortali kisiden yararlanabilirsiniz. Acikogretimde ise 4 yil dahi okumus olsaniz gss prim borcunuz cikacaktir. Gss borcunuzu ogrenmek icin google’a gss prim borc ogrenme yazarak aratabilirsiniz ya da direkt su linki arama cubuguna yazarak borcunuzu sorgulatabilirsiniz ” https://onlinetahsilat.sgk.gov.tr/WebTahsilat/index.jsf. ”

   Sorgu turu yazan kisimda Diger Odemeler, Sorgu Tipi yazan kisimda ise Gss Prim seceneklerini secip, vatandaslik numaranizi ve asagida yer alan ve surekli degisen kodu girerek Gss prim borcunuza direkt erisim saglayabilirsiniz.

   • Mehmet diyor ki:

    Borcum silinmiş galiba açıköğretim okuduğum için fakat silinmiş olsa mart ayından bu yana ne kadar borcum çıkmış olurdu faiziyle beraber?

Konu İle İlgili Yorum Yaz