GSS Prim Borcu Olanlar Ne Yapmalı ?

Sponsorlu Bağlantılar

Genel sağlık sigortası (GSS) uygulaması 1/10/2008 tarihinde 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte başlamış bir uygulama olup; ilk başta sadece 4/a (işçi), 4/b (Bağ-Kur), isteğe bağlı sigorta kapsamında sigortalı olanları, emekli – dul – yetim aylığı alanları kapsamaktaydı. Daha sonraları da devlet memurları ve TSK personeli de GSS kapsamına alındı. Burada sayılanlar dışında kalan kişiler için ise genel sağlık sigortası zorunlu değildi. Ancak, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bazı istisnai kişiler hariç, genel sağlık sigortası herkes için zorunlu hale geldi, hatta yeşilkart kapsamındakiler bile GSS kapsamına alındı. Ayrıca bu zorunlulukla birlikte gelir testi uygulaması da hayatımıza girdi.

gss prim borcu

Belirtilen hususlarla ilgili olarak uygulamanın ne şekilde ve nasıl yürütüleceği Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan ve 28/12/2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlendi. Ayrıca konuyla ilgili olarak SGK tarafından 2011/69 ve 2012/2 Sayılı Genelge yayımlandı.

Öte yandan genel sağlık sigortasının herkes için zorunlu hale gelmesiyle birlikte, birçok kişi kendi başvurusu ve bilgisi dışında, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiği, prim borcu olduğu, gelir testine başvurması gerektiği yönünde Kurumdan tebligat ve ödeme emri almaya başladı.

Genel sağlık sigortası ile ilgili ayrıntılı bilgi, Genel Sağlık Sigortası İle İlgili Yeni Düzenlemeler – Ayrıntılı Açıklamalar bölümünde mevcut olup, burada Kurum tarafından re’sen genel sağlık sigortalısı olara tescil edilen ve GSS prim borcu çıkarılanların durumu ele alınacaktır.

1-Kendi Başvurusu ve Bilgisi Dışında Bazı Kişilerin GSS Kapsamına Alınmasının ve Prim Borcu Çıkarılmasının Dayanağı:

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, SGK tarafından re’sen tescil edilir. Bu kişiler için, gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı prime esas asgarî kazanç tutarı olarak esas alınarak primleri tahakkuk ettirilir. Ayrıca, gelir tespitini yaptırmak üzere bir ay içinde vakıflara başvurması gerektiği SGK tarafından re’sen tescil edilen kişilere bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret, odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli, tutuklu ve hükümlüler, er – erbaş ve yedek subaylar hariç;

– 4/a (işçi), 4/b (Bağ-Kur), 4/c (memur) kapsamında sigortalı olmayan,

– İsteğe bağlı sigortaya prim ödemeyen,

– SGK’dan yaşlılık, malullük, ölüm, dul, yetim aylığı – geliri almayan,

– 31/12/2012 tarihi itibariyle yeşilkart kapsamında olmayan,

– Yukarıda belirtilenlerden herhangi birinin bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayan,

dolayısıyla da genel sağlık sigortası kapsamında bulunmayan,

– 4/a, 4/b veya isteğe bağlı sigorta kapsamındaki sigortalılığı sona eren,

– Bakmakla yükümlü olunan kişi statüsü sona eren,

dolayısıyla da genel sağlık sigortası kapsamında olmakla beraber daha sonra kapsam dışı kalarak genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanma hakkını kaybeden,

kişileri kendiliğinden, yani herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edip genel sağlık sigortası kapsamına almakta, Kurum bu şekilde genel sağlık sigortalısı olarak tescil ettiği kişiye, gelir testini yaptırmak üzere bir ay içinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içerisindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurması gerektiğini bir yazıyla bildirmekte, gelir testi sonuçlanıp kişinin gerçek aylık geliri belirlenene kadar da mevzuat gereği bu kişinin aylık gelirini brüt asgari ücret (1/7/2012 – 31/12/2012 tarihleri arası için 940,50 TL) olarak esas almakta ve genel sağlık sigortasından yararlanıp yararlanmadığına, herhangi bir sağlık yardımı alıp almadığına bakmaksızın, bu kişi adına her ay kazancının % 12’si (1/7/2012 – 31/12/2012 tarihleri arası için 112,86 TL) tutarında GSS prim borcu tahakkuk ettirmektedir.

Dolayısıyla bazı kişilerin SGK tarafından re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmesinin ve çıkan prim borcunun dayanağı yukarıda belirtilen mevzuat hükmüdür. Bu şekilde prim borcu çıkarılanlar daha çok, 18 yaşını doldurdukları için prim ödemeksizin genel sağlık sigortasından yararlanma hakkını kaybeden, yaşlarını doldurmaları nedeniyle anneleri veya babaları üzerinden sağlık yardımı alma hakkını kaybeden çocuklar ile 4/a kapsamındayken işten ayrılmaları nedeniyle sigortalılık niteliğini yitiren işçilerden oluşmaktadır.

2-Çıkarılan GSS Prim Borcunun Mahiyeti ve Bağlayıcılığı:

Yukarıda belirtildiği şekilde tahakkuk ettirilerek kişilere tebliğ edilen GSS prim borcunun, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun diğer prim alacaklarından hiçbir farkı olmayıp, 5510 sayılı Kanunun Primlerin ödenmesi başlıklı 88 inci, Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler başlıklı 89 uncu maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi bir borçtur. Dolaysıyla her aya ait GSS prim borcunun takip eden sayın sonuna kadar ödenmesi zorunlu olduğu gibi, süresinde ödenmemesi halinde gecikme zammı ve cezası eklenmekte, ayrıca ödeme emrine rağmen ödenmemesi halinde Kurumun icra ve haciz yoluna başvurma hakkı bulunmaktadır.

3-GSS Prim Borcu Çıkarılanlar Ne Yapmalı ?:

Yukarıda belirtildiği şekilde çıkarılan GSS prim borcu; ödenmesi zorunlu olan, hatta ödeme süresi geciktikçe gecikme zammı ve cezası üzerine eklenen bir borç olduğundan, bu borçtan kurutulmanın öncelikli yolu tabiî ki borcu ödemektir. Ancak bu herkesin bildiği bir yodur. Bunun dışında ise durma göre üç çözüm yolu vardır.

3.1-Re’sen GSS Tescil İşlemini ve Buna Bağlı Olarak Çıkarılan Prim Borcunu İptal Ettirmek:

Kurum yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerini uygularken, bazen re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmemesi gereken kişiyi sistem üzerinden re’sen GGS’li olarak tescil edebilmekte ve prim borcu çıkarabilmektedir.

Örneğin; 18 yaşını doldurana kadar çocuklar prim ödemelerine gerek kalmadan GSS yardımlarından yararlanabilirlerken, 18 yaşını doldurduklarında bu haklarını kaybettiklerinden, Kurum 18 yaşını dolduran çocuğu sistem üzerinden re’sen GSS’li olarak tescil edip prim borcu çıkarmaktadır. Ancak bu kişi eğer öğrenimine devam ediyorsa ve anne ya da babası da genel sağlık sigortalısı ise bu kişinin bekar olduğu sürece, lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurana kadar anne veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında GSS yardımlarından yararlanma hakkı bulunmakta, dolayısıyla bu kişi re’sen GSS’li olarak tescil edilmesi gereken kişi kapsamında bulunmamaktadır. Ancak, Kurum kişinin durumundan haberdar olmadığı için bu işlemi yaptığından, bu kişiye ait öğrenci belgesiyle birlikte Kuruma başvuru yapılması halinde re’sen GSS tescil işlemini ve tahakkuk ettirdiği prim borcunu iptal etmekte, bu kişiyi bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babası üzerinden GSS kapsamına almakta yani sağlık aktivasyonunu yapmaktadır.

Yukarıdaki örneğe benzer şekilde;

– Bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde anne veya babası üzerinden GSS yardımlarından yararlanmaktayken, yeni eğitim – öğretim yılına ait öğrenci belgesi Kuruma verilmediği için,

– Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılmak ve sigortalılık niteliğini kaybetmiş olmakla beraber, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne – babası veya eşi üzerinden GSS yardımı alma hakkı olduğu Kurumca bilinmediği için,

– Daha önce bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babası üzerinden GSS yardımlarından yararlanmaktayken, işe girmesi veya evlenmesi nedeniyle bu hakkı kaybeden, ancak daha sonra işten ayrılması veya boşanması nedeniyle anne veya babası üzerinden GSS yardımı alma hakkı olduğu Kurumca bilinmediği için,

bazı kişiler Kurum tarafından re’sen GSS’li olarak tescil edilmekte ve prim borcu çıkarılmaktadır. Buradaki örnekler çoğaltılabilir.

Yukarıda örneklendiği gibi, re’sen GSS’li olarak tescil edilmemesi gerektiği halde, Kurumun elindeki bilgi veya belge eksikliğinden re’sen GSS’li olarak tescil edilmiş ve prim borcu çıkarılmış kişilerle ilgili olarak Kuruma başvurulması halinde, Kurum tarafından yapılan tecil işlemi ve prim borcu tahakkuku iptal edilmekte, kişi durumuna uygun olarak bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde GSS kapsamına alınmaktadır.

3.2-Gelir Testine Başvurmak:

Yukarıda belirtilen kişiler dışında kalan, yani Kurumun yaptığı re’sen GSS tescil işlemi yerinde ve doğru olan kişilerle ilgili olarak tek yapılması gereken ise gelir testine başvurarak gerçek gelirini tespit ettirmektir. Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu re’sen GSS’li olarak tescil ettiği kişilere, hem tescil işleminden haberdar olmaları hem de bir ay içerisinde gelir testi için başvurmaları gerektiğine dair bilgilendirme yazısı yani gelir testine müracaat bildirimi göndermektedir.

Gelir testi ile ilgili başvurunun, re’sen GSS’li olarak tescil edilen kişinin ADNKS’de (adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde) kayıtlı ikametinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılması gerekmektedir. Gelir testi için başvuru yapılacak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının adres ve diğer iletişim bilgilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “http://www.aile.gov.tr” veya “http://www.sydgm.gov.tr/tr/vakif” web adresinden ulaşılabilir.

Yukarıda belirtildiği şekilde, gelir testi başvurusu yapıldıktan sonra bir ay içerisinde Vakıf tarafından işlemler sonuçlandırılarak, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı belirlenir. Vakıf, kişinin tespit edilen aylık gelirini elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirir. Sosyal Güvenlik Kurumu da bu bilgi doğrultusunda ilgili kişinin GSS tescil işlemindeki gerekli değişiklikleri yapar, kişinin prim ödeyip ödemeyeceğini, prim ödeyecekse ödeyeceği primin aylık tutarının belirleyerek ilgili kişiye bir yazıyla bildirir. İlgili kişi bu yazıyı aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde gelir testini yapan Vakfa itirazda bulunabilir. Vakıf bu itirazı 15 gün içerisinde değerlendirerek sonucu Kuruma ve ilgili kişiye bildirir.

Gelir testi sonucuna göre ilgili kişinin;

– Kişi başına düşen aylık geliri, aylık brüt asgari ücretin üçte birinden (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 313,50 TL’den) az olduğu tespit edilirse, bu kişinin GSS tescili primi devlet tarafından ödenecek kişi statüsünde (60/c-1 olarak) yenilenir ve genel sağlık sigortası primini devlet öder.

– Kişi başına düşen aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 313,50 TL’den 940,50 TL’ye kadar) olduğu tespit edilirse asgari ücretin üçte birinin % 12’si (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 37,62 TL) tutarında,

– Kişi başına düşen aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 940,50 TL’den 1.881 TL’ye kadar) olduğu tespit edilirse asgari ücretin % 12’si (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 112,86 TL) tutarında,

– Kişi başına düşen aylık geliri, asgari ücretin iki katından (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 1.881 TL’den) fazla olduğu tespit edilirse asgari ücretin iki katının % 12’si (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 225,72 TL) tutarında,

kişinin prim ödemesi gerekir.

Yukarıda belirtilen prim ödeme tutarları, gelir testinin yapıldığı tarihten itibaren ödenecek aylık primler için geçerlidir. Gelir testi sonuçlanmadan önceki aylar için çıkarılan prim borcuna geriye dönük olarak uygulanıp uygulanmayacağı hususu ise gelir testi için müracaat edilen tarihe göre aşağıda belirtildiği şekilde değişir.

3.3-İtiraz Yoluna Başvurmak:

Yukarıda belirtilen yollardan çözüme ulaşamayan, buna karşılık kendisine çıkarılan GSS prim borcunun haksız ve yersiz olduğunu düşünen kişi itiraz yoluna başvurabilir. İtirazın öncelikle, prim borcunun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kurumun ilgili ünitesine dilekçe yapılması gerekir. İtiraz en geç 30 gün içinde Kurumca karara bağlanır. İtirazın Kurumca reddi halinde, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurulabilir. Ancak, mahkemeye dava açılması Kurumun takibini durdurmaz.

4-Daha Önce Çıkarılmış Olan Prim Borcuna Gelir Testi Geriye Dönük Olarak Etki Eder Mi?

Yukarıda belirtildiği üzere, gelir testi sonucunda kişinin tespit edilen aylık durumuna göre GSS primi ödeyip ödemeyeceği, prim ödeyecekse ödeyeceği primin miktarı, gelir testinin sonuçlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Dolayısıyla burada gelir testi sonucunun, Kurum tarafından daha önce çıkarılmış olan prim borcunu etkileyip etkilemeyeceği sorusu akla gelmektedir. Örneğin; Kurum re’sen GSS tescilini yaptıktan sonra Yönetmelik gereği o kişinin aylık gelirini brüt asgari ücret olarak kabul etmekte ve her ay için brüt asgari ücretin % 12’si tutarında o kişi adına GSS primi tahakkuk ettirmektedir. Gelir testi sonuçlanınca, söz konusu kişinin aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa, prim ödemeyecek kişiler statüsüne gireceği ve artık GSS primini devlet ödeyeceği için, geriye dönük olarak çıkarılmış olan prim borcu ne olacak, silinecek mi yoksa ödenmesi gerekecek mi?. Veya tam tersi gelir testi sonucuna göre kişinin aylık geliri brüt asgari ücretin iki katından fazla çıkarsa, daha önce asgari ücret üzerinden çıkarılmış olan prim borcu iki katı üzerinden yeniden mi hesaplanarak ilgili kişiden tahsil edilecek.

Bu soruların cevabı, ilgili kişinin gelir testine başvurması için Kurum tarafından gönderilen yazıyı aldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi başvurusunu yapıp yapmadığına göre değişmektedir.

4.1-Gelir Testi İçin Bir Ay İçinde Başvurulmuş Olması:

Kurumun, gelir testine müracaat bildiriminin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde gelir testine başvurulmuş olması halinde, gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı;

• Asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenler, Kurumun re’sen tescil ettiği tarih itibariyle, primi devlet tarafından ödenecek kişi statüsünde (60/c-1) yeniden tescil edilirler, dolayısıyla daha önce çıkarılmış olan prim borcu geriye dönük olarak tamamen silinir, ilgili kişinin herhangi bir prim ödemesi gerekmez.

• Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, daha önce asgari ücret üzerinden hesaplanarak tahakkuk ettirilmiş olan prim borcu, asgari ücretin üçte biri üzerinden geriye dönük olarak yeniden hesaplanır, dolayısıyla bu kişi için daha önce çıkarılmış olan prim borcu üçte bire düşmüş olur.

• Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, daha önce çıkarılmış olan prim borcunda herhangi bir değişiklik yapılmaz. Çünkü bunların her ay brüt asgari ücret üzerinden prim ödemeleri gerekmekte olup, Kurumun daha önce çıkarmış olduğu prim borcu da zaten brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmıştır.

• Asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için de daha önce çıkarılmış olan prim borcunda herhangi bir değişiklik yapılmaz. Çünkü bunların artık her ay brüt asgari ücretin iki katı üzerinden prim ödemeleri gerekmekte olup, Kurumun daha önce çıkarmış olduğu prim borcu ise brüt asgari ücret üzerinden yani daha düşük hesaplanmıştır.

4.2-Gelir Testi İçin Bir Ay Geçtikten Sonra Başvurulmuş Olması:

Kurumun, gelir testine müracaat bildiriminin tebliğ edildiği tarihten itibaren, bir ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmayanların, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin iki katı kabul edilerek, daha önce brüt asgari ücret üzerinden tahakkuk ettirilmiş olan prim borcu brüt asgari ücretin iki katı üzerinden yeniden hesaplanarak tahakkuk ettirilir ve ödemesi için ilgili kişiye tebliğ edilir. Gelir testine bir aylık süre içinde başvurmayan ve tescil başlangıç tarihinden itibaren asgari ücretin iki katı esas alınarak primleri tahakkuk ettirilenlerin daha sonra gelir testi yaptırmak üzere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurması halinde;

• Yapılan gelir testi sonucuna göre, aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu, dolayısıyla primi devlet tarafından ödenmesi gereken kişi statüsünde bulunduğu tespit edilenlerden,

– Gelir testine müracaat bildirimi tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmuş olanların, re’sen yapılmış olan GSS tescil işlemi tescil tarihinden itibaren primi devlet tarafından ödenecek kişi statüsünde (60/c-1) yeniden yapılır, dolayısıyla daha önce çıkarılmış olan prim borcu geriye dönük olarak tamamen silinir, ilgili kişinin herhangi bir prim ödemesi gerekmez.

– Gelir testine müracaat bildirimi tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ay geçtikten sonra sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmuş olanların ise daha önce tahakkuk ettirilmiş (çıkarılmış) olan GSS prim borcunda herhangi bir değişiklik yapılmaz, söz konusu borcu aynen ödemeleri gerekir. Bunlar, gelir testinin sonuçlandığı tarihten itibaren ise primi devlet tarafından ödenecek kişiler (60/c-1) kapsamında tescil edilir, bu tarihten sonrası için GSS primi ödemeleri gerekmez.

• Yapılan gelir testi sonucuna göre, aylık geliri brüt asgari ücretin üçte biri veya daha fazla olduğu tespit edilenler için ise gelir testi sonucu geriye dönük olarak uygulanmaz. Yani daha önce tahakkuk ettirilmiş (çıkarılmış) olan GSS prim borcunda herhangi bir değişiklik yapılmaz ve aynen ödenmesi gerekir. Bunlar, gelir testinin sonuçlandığı tarihten itibaren ise tespit edilen gelir durumlarına göre aylık GSS primini öderler.

Devamı ve kaynak : (www.isvesosyalguvenlik.com)

Genel,Soru-Cevap

 1. haydo diyor ki:

  Ak gök dinlemem bu borcu da ödemem! Hizmet mi aldık ki para verelim,hatta hizmet alsak ta vermek abes,boşuna mı devlet oldun başımıza..Haram zıkkım olsun verdiğim oylar,vergiler..Milletin sırtından haksız kazanç sağlayan deyyuslar iki elim yakanızdadır,ahiret çok yakındır!

 2. oktay diyor ki:

  ben kasım 2014 KSD olarak askere gittim ve mecburen işimden ayrıldım. şuan hastaneye gidemiyorum 2012 yılından bana 43 günlük borç çıkarmışlar. şuan çalışmıyorum ve bir gelirim yok. gözümden rahatsızım benden muayene parası olarak 60 lira istiyorlar ve bir o kadar da ilaç parası çıkacak. ama bunu ödeyecek durumum yok. ben millete hizmet için askere gittim devletin yaptıgına bak allah sizi bildiği gibi yapsın.

 3. oktay diyor ki:

  ben kasım 2014 KSD olarak askere gittim ve mecburen işimden ayrıldım. şuan hastaneye gidemiyorum 2012 yılından bana 43 günlük borç çıkarmışlar. şuan çalışmıyorum ve bir gelirim yok. gözümden rahatsızım benden muayene parası olarak 60 lira istiyorlar ve bir o kadar da ilaç parası çıkacak. ama bunu ödeyecek durumum yok. ben millete hizmet için askere gittim devletin yaptıgına bak allah sizi bildiği gibi yapsın. artık akp ye oy yok

 4. Hakan diyor ki:

  Bu hükümetede, bunlara oy verenlerede hakkım haram olsun.

 5. ihsan diyor ki:

  selam arkadaslar bir konuda danışacagım bilen varsa cevaplasın ben 32 yasındayım işim yok saglık güvencemde yok hiç olmadı gelir testi yaptırdım 2012 de babam bagkur emeklisi 1200 falan maası var birde kardesim calışıyor asgari ücret baska gelir yok bizim ailede 4 kişiyik sorum şu nisan 2015 de kolumu kırdım acile gittim acilden giriş yaptırdım polinikden degil ameliyat oldum kolumdan ikibuçuk milyar üç milyar arası ameliyat masrafı var dediler acilden iriş yaptırdıgım için acil karsıladı bir cok kez pansuman oldum giriş kartında şöyle yazıyor istege tabi sigortalılar diye bu ne anlama geliyor birde saglık güvencem durmuş bir ay sonrada demirleri aldırmak için gittim sigortan durmuş dediler sıra vermedilr bende kardeşimin ayagında sorun vardı ona sıra aldık doktorumdan onun sayesinde doktorun yanına girdim demirleri bi şekilde cıkarttırdım doktorumdan allah razı olsun iyi insan şimdi benim acaba prim borcum ameliyat borcum varmı bunu bilmek istiyorum..

 6. osman diyor ki:

  Milletin malina bile goz dikmisler hacizle alacaklar

 7. ozzy diyor ki:

  kardeşim bizde türizm işi yapıyoruz 6 ay yatıyor 6 ay yatmıyor diye 1.500 lira prim borçu çıktı hayır benim anlamadığım şey benim tüm arkadaşlarıma geldi bu borç madem bu borç zorunlu ödenmesi gerekmekte bu adamların 3000 tl lik borçu nasıl silindi kafanıza göre borç siliniyosunuz madem ödemiyorummm !!

 8. cengiz diyor ki:

  ben bu borcu ödemiyorum ve öğreciyim. babam çalışmıyor ben çalışmıyorum… eee yaşadığımız için para cezası ne güzel bir memleket yaaa…arkadaşlar çevrenizdeki herkese bu haberi yayın kimse borçlu olduğunu bilmiyor… seçimde görsünler kim kime kitliyor….

 9. Gökhan diyor ki:

  Her şeyi bilen hükümet, cahilden fakirden fazla ücret kesmenin hesabında neden bize hizmet verilmiyor.

 10. Ali diyor ki:

  inşaAllah gss terörür çıkarda bu ülkede hiçbir köşesinde huzur bulamassınız. suriyeden ıraktan betere olsun böyle ülke böyle yönetim. harama faize bulaşmak istemeyen bu yüzden kiralarda sürünen beşkuruş geliri olmayan kimseyede el açmayan insanların karşısına çıkar binlerce borç, git suriyelilere ukraynalılara dök milyonları sonra en iyi müslümansın öylemi. Cehennemin dibine kadar girersiniz inşaAllah.

 11. yusuf oz diyor ki:

  sgk ıısını yapamıyor herseyde bır sorun var sıgortalıları bılgılen dırılmıyor.benım esım kazak ben kazakıstand a calısıyorum esımde yanımda ben gss sıgortası odeyecekmısım onun ıcın boyle bırsey varmı arkadas gulunecek durum
  kayıtlı bıle degıl

 12. yusuf diyor ki:

  ben 10.11.2011 tarıhınden 30.03.2014 tarıhlerı arasında yurt dısındaydım bu tarıhlerı arsında sgg borcu cıktı 4500 tl ben sgk kurumuna otarıhlerı arında oldugumu resmı olarak belgeledım.borcum sılındı.sgk borcunuz yoktur dedı bır hafta gectı gene 500tl borc cıkardı.02.07.2014 tarıhınde ıse basladıgın-m ay sıgortalı prımım odendıgı halde borc yaz hem 8 ayda yazmıs.benım anlamadıgım sıgortalı ısten cıktıgım zaman 100 ıse gırmek zorun dasın hem calıstıgım aylara nasıl cıkıyor cvp verın

 13. mustafa diyor ki:

  Celladına aşık bir milletiz

 14. GÖKHAN diyor ki:

  2750 lira borç yüklemişler bana hemde öğrenci olduğum dönemde biz bu kadar aciz bir devletmiyiz benim öğrenci olduğum sistemde görünmüyormu illa uğraştıracaklar veya fark etmeyenlerin parasıyla ayakkabı kutusu dolduracaklar ben o dönemde öğrenci olduğumu belgeledim ama üniden sonra çalışmaya başlamadığım 3 aylık dönemde 390 lira ödemediğim içinde 80 lira borç yüklemişler ve en çok da zoruma giden o 3 aylık dönemde hastaneye hiç yolum düşmedi boş yere o parayı almaya çalışıyorlar ama BABAYI ALIRLAR :)

 15. bidaha size oy verirsem kolum kirilsin diyor ki:

  bu yasayi duydum tam yaptircaktim askere gitcen gerek yok dedi görevli yaptirmadim .
  askerligimin bitmesine 2 ay kala babam rahmetli oldu bu tsk bana hava degisimi vermedi askerligi yaptirdilar hadi onada eyv. askerlik bitti 3 ay uada 4 ay ssk siz calistim benim aklima bu gss mi gelcek kafamda birsuu sey var simdi bakiyorum 5bucuk bin küsür borcum cikiyo anneme ve kiz kardesimede de cikti toplam 15 bine yakin borc var benden nasil alcaklar bunu bizde 8 tane oy var hepsini her zaman ak partiye verdik yemin ederim.. simdi benim gibi birsuru insn var size nalet okuyan Allah tan bulun BEN BORCU ÖDEMIYORUMM..

 16. KARADENİZLİ diyor ki:

  300 TL BORCUM VAR 2011-2012 YILINDAKİ İŞSİZ KALDIĞIM AYLARA AİT FAİZLİ BORÇ..MADEM BU SAĞLIK İLE İLGİLİ Bİ ÖDEME İSE,BAKILSIN BAKALIM O TARİHLERDE HİÇ HASTENEYE GİTMİŞMİYİM..SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANDIĞIMIZ KADAR ÖDEME YAPILSA ZORUMA GİTMEZ(HER NE KADAR DEVLET HASTANELERİNDE HAYVAN MUAMELESİ GÖRSEK TE..)İŞSİZİN 2 KURUŞUNA GÖZ DİKECEĞİNİZE ÇALINIP ÇIRPILAN TRİLYON DOLARLARA Bİ GÖZ ATIN (YERSE)…

 17. fatih diyor ki:

  Kaymakamlık binasına gidiyorum kadın bana genelge bu şekilde diyor resmen ya. Ulan dediğiniz gibi 25 yaş üstüyüm. Daha ne eve giren parasından bahsediyorsunuz. Napalım ayrı eve mi çıkalım.Bir de diyorki eve giren parayı bölerKen kız çocuğu saymıyorlar. Saymasınlarki kişi başı prim daha yüksek çıksın. İkincisi adam liseden üniversiteden mezun oldu! Hadi ne iş yapıyımımı düşüncek yoksa sizin allah ın belası para hırsınızı mı düşünecek? Hem adalet mi var ki ülkede adil bir iş bulalım? 700 milyarlık saatin peşini bırak fakirin üç kuruşunun peşine düş. Yatacak yeriniz yok ey rüşvetle ülkeyi çevirenler! Mazlumun kimsesizin kimi olarak geldik deyip vatan borcunu 18 liraya satanlar yatacak yeriniz yok.
  Hepsini geçtik devlet hastanelerinin halini bilmeyenler varsa bi randevu alıp gitsin lütfen. En ufak rahatszlığı olan arkadaşım özel hastaneye gidiyor ki daha da hsta etmesinler beni! Gss primini de haybeye veriyoruz demek istiyorum. Bilginize

 18. enes diyor ki:

  Yarin hak divani kurulur ozaman gorecez sizin ak mi bokmu oldugunuzu ben davaciyim yarabbi hakkimizi al bu namussuz alcaklardan haram olsun

 19. tatii diyor ki:

  bı bok olmaz mılyonlarca ınsan gss adı altında haraca baglanmıs kımse odemıyorkı mılyon kısıden 60 kışı odemıs

 20. özlem diyor ki:

  Boyle devletmi olur yoksullardan nasil para aliriz diye oturup dusunmusler bunu bulmuslar lan ben calismiyom yiyecek ekmegi zor buluyorum devlet e 6.000 Tl borcum var yaziklar olsun bana sormadan beni sigortali yapamazsiniz nerde ozgurluk nerde hak nerde hukuk milyar olsada odemeyecegim iki kurus kazanmak icin is ariyorum bulamiyor ssk li olsam alicagim 1.000 tl 500 tl kira 100tl dogalgaz 100 tl elektirik 50 tl su eeee mutrak masrafi bogazimiza et girmiyo lan ay sonunda elde kalan 0.000tl ile genel saglik sigortasi sacmaligina hangi asgeri ucretle calisan baba yigit odeye bilecek bu devletin aklina sasiyorum asgeri ucretle calisanlarin biyerlerde gomu leei var zannediyorlar eeeee bu insancik bide 2 veya3 cocugu okula gonderiyorsa nasil odesin dalga geciyorlar milletle nokta

 21. Ümit diyor ki:

  19 yaşındayım liseyi bitirdim üniversiteye hazırlanıyorum gss yaptırdım 300 lira borç çıktı çok aptalca. Bu borcu ödemek istemiyorum ödemezsem ne olur?

 22. Ahmet Ç diyor ki:

  Siz seçimlerde görüceksiniz paralel Akparti bu borçlarıda ödemeyeceğiz gemicik aldırmayacağız size

 23. eren diyor ki:

  ben böyle bir saçmalıgı tanımıyorum. vatandaşa iş vermekle hükümlü olan devlet, işsiz kalınca sana borç çıkarıyo. bu kadar saçma sapan kanunlar olamaz. devlet bu yasaları yaparken ne gerekçeyle yapıyor.gelir tespiti için sgk kişilere yazı gönderecekmiş. şahsım adına gsk dan bir bildiri yazısı gelmedi.

  ………….BU BORCU KABUL ETMİYORUM…….

 24. atakan diyor ki:

  yazıklar olsun be işsiz kalıyoruz cebimizde para yok hepimiz kaç yaşında insanlarız ailemizin gelirine nasıl göz koyuyorlar.. bu nasıl kepazeliktir buna kim dur diyecek arkadaş! tek asgari ücret giren evdepayı üçe bölüp muaf değilsin demek nasıl bir adaletsizlik.. işten çıkalı 3 ay oldu 90 gün daha kapsamda gözüküyorum yarın bitiyor gelir testi yaptırsam eve 1200 tl giriyor diye borç çıkarmaya başlayacak 24 yaşındayım ailemin kazandığı paraya nasıl göz dikiyorlar ? ülkenin sığır seçmeni yüzünden bizim gençliğimizi sömürüyorlar ! yeter be

 25. Volkan diyor ki:

  18 yaşımı doldurdum lise mezunuyum şuan okulla ilişkim yok gelir testi için kaymakamlığa gittim devam ediyor dediler sgkya gittim 25 yaşına kadar yaptırmana gerek yok dediler babam memur emekli sandığından yararlanıyorum ,doğru mudur mu sonra devlet yüklemesin ceza

  • Kubilay diyor ki:

   25 yaşına kadar yaz tatilleri hariç sigortalı çalışmazsan öğrenci olmadan da 4c çalışan babandan bakılabilirsin.

 26. musa diyor ki:

  bu borcu nereye nasıl ödeyebilirim hangi bankaya

 27. ali diyor ki:

  ben böyle bi borcu tanımıyorum ve hiçbirşekilde ödemeyeceğime söz veriyorum…

  Eğerki illa ödeyeceksin diyorsa bu hükümet beni vatandaşlıktan çıkarabilirler sıkıntı yok !!!

  benim kimseye gemicik alması yada saray yaptırması için verebileceğim param yok.

  28 yıldır yüzümüze bakmamış olan ve sadece başa geçenlerin ceplerini düşündüğü bir devlet kalkıpta bana bilmem kaç binlira borcun var ödemezsen şöyle olur böyle olur diyemez.

  • erkan diyor ki:

   valla hocam haklısın kendı ceblerını dolduruyorlar . haber bıle etmıyorlar sonra borcun var sigortan yatmıyor öde dıyorlar benı saunacak yere devletım bana ıyıce zorla borc cıkartıyor.

 28. fatih diyor ki:

  Ne a partisi ne b partisi diyorum hic birinden de haz almiyorum… Bu ulkenin basina gelebilecek en kotu sey geldi parasiz insanin az olan paralarina goz kondu… Akp dediler oyle dediler boyle dediler halka hizmet dediler her ay 48 lira gss prim borcu oduyorum issizim param yok… Kendimi öldurmeyi bile dusundum neden mi issiz olmak bu ulkede suc… Gelisme hedefi olan ulkeler saglik ve igitim masrafi uygulamaz… Hatta ilaclarin tamamini ksrsilamakla yukumlu… Ya bizde… Oy verene ben hakkimi helal etmiyorum sgk denen kurum kâr ediyor resmen bu ne sacmalik… Uc ay surer bes ay surer ben is sahibi olurum ins amaaaaa ben turkiye ugruna canimi seve seve veririm derdim simdi ben ne diyorum firsat verseler yurt disinda yasicam insan oldugumu degerli oldugumu hissetmek isticem… Yaziklar olsun Turkiye yaziklar olsun vatandaslarim… Mukellef olup da yesilkarttan yararlananlar varken siifir geliri olup uzerime bir elbise bile alamayan ben her ay 50 liraya yakin ucret oduyorum… Haram olsun zikkim olsun Allah hesabini sorsun bana yasattiginiz bu durumun

  • ahmet diyor ki:

   Boş keseden sallama. Gelişmiş ülkemi gördün hayatında.. Gördüysen param yok deme görmediysen de bol keseden sallama. Çatır çatır alıyorlar oralarda para.

   • ahmetekor diyor ki:

    ahmet malı zorunamı gitti gel ben sana vereyim çatır catır bakalım alabilecekmisin sen ne gördün zoptirik adam işsiz derdini anlatmış sana giren çıkan ne

   • Umut diyor ki:

    Cahil cahil konuşma, gelişmiş ülkelerde devlet sağlık sigortasını işsizlere ödediği işsizlik maaşından kesiyor.İşsiz vatandaşın cebinden para çıkmıyor.Tayyibin g*tünü yalayacaksınız diye ne yapacağınızı şaşırdınız.

 29. enes diyor ki:

  sgk bizimle dalga mı geçiyor genel sağlık sigorta dört ay önce sordum bana üçyüz elli iki tl bir kusurat dediler bende yeni yasa geliyor faizi kalkar öderim bana eskiye yönelik ikibin beş yüz tl borç çıkardılar bana hangi ara tebligat yaptılar yada ilkin üçyüz elli tl iken neden şuan bana ikibin beş tl borç çıkardılar diğer borçlanmayı nasıl buldular hayret kalıyorum bazen aklım almıyor bu konuları yardımcı olursanız sevinirim bu konu hakkında

  • Hakan diyor ki:

   bide diyolar kanun geriye işlemez diye. bunlar işine geleni yapıyo. ne adalet ne hukuk var ülkede

 30. cemil diyor ki:

  keşke milletin de böyle durumlar için ak parti hükümeti gibi ayakkabı dolusu dolar euroları olsaydı bu durum şu anlama geliyor daha fazla halkı nasıl soyabiliriz ama gss adı altında devlet kimsenin haberi olmadan milleti borçlandırmak en büyük dolandırıcılıktır bu hükümeti de dolandırmak zaten vacip halk bunu ödemez bu devran da böyle sürmez burdan akp ye oy veren göt kıllarına sesleniyorum.

Konu İle İlgili Yorum Yaz