GSS Prim Borcu Olanlar Ne Yapmalı ?

Sponsorlu Bağlantılar

Genel sağlık sigortası (GSS) uygulaması 1/10/2008 tarihinde 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte başlamış bir uygulama olup; ilk başta sadece 4/a (işçi), 4/b (Bağ-Kur), isteğe bağlı sigorta kapsamında sigortalı olanları, emekli – dul – yetim aylığı alanları kapsamaktaydı. Daha sonraları da devlet memurları ve TSK personeli de GSS kapsamına alındı. Burada sayılanlar dışında kalan kişiler için ise genel sağlık sigortası zorunlu değildi. Ancak, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bazı istisnai kişiler hariç, genel sağlık sigortası herkes için zorunlu hale geldi, hatta yeşilkart kapsamındakiler bile GSS kapsamına alındı. Ayrıca bu zorunlulukla birlikte gelir testi uygulaması da hayatımıza girdi.

gss prim borcu

Belirtilen hususlarla ilgili olarak uygulamanın ne şekilde ve nasıl yürütüleceği Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan ve 28/12/2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlendi. Ayrıca konuyla ilgili olarak SGK tarafından 2011/69 ve 2012/2 Sayılı Genelge yayımlandı.

Öte yandan genel sağlık sigortasının herkes için zorunlu hale gelmesiyle birlikte, birçok kişi kendi başvurusu ve bilgisi dışında, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiği, prim borcu olduğu, gelir testine başvurması gerektiği yönünde Kurumdan tebligat ve ödeme emri almaya başladı.

Genel sağlık sigortası ile ilgili ayrıntılı bilgi, Genel Sağlık Sigortası İle İlgili Yeni Düzenlemeler – Ayrıntılı Açıklamalar bölümünde mevcut olup, burada Kurum tarafından re’sen genel sağlık sigortalısı olara tescil edilen ve GSS prim borcu çıkarılanların durumu ele alınacaktır.

1-Kendi Başvurusu ve Bilgisi Dışında Bazı Kişilerin GSS Kapsamına Alınmasının ve Prim Borcu Çıkarılmasının Dayanağı:

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, SGK tarafından re’sen tescil edilir. Bu kişiler için, gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı prime esas asgarî kazanç tutarı olarak esas alınarak primleri tahakkuk ettirilir. Ayrıca, gelir tespitini yaptırmak üzere bir ay içinde vakıflara başvurması gerektiği SGK tarafından re’sen tescil edilen kişilere bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret, odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli, tutuklu ve hükümlüler, er – erbaş ve yedek subaylar hariç;

- 4/a (işçi), 4/b (Bağ-Kur), 4/c (memur) kapsamında sigortalı olmayan,

- İsteğe bağlı sigortaya prim ödemeyen,

- SGK’dan yaşlılık, malullük, ölüm, dul, yetim aylığı – geliri almayan,

- 31/12/2012 tarihi itibariyle yeşilkart kapsamında olmayan,

- Yukarıda belirtilenlerden herhangi birinin bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayan,

dolayısıyla da genel sağlık sigortası kapsamında bulunmayan,

- 4/a, 4/b veya isteğe bağlı sigorta kapsamındaki sigortalılığı sona eren,

- Bakmakla yükümlü olunan kişi statüsü sona eren,

dolayısıyla da genel sağlık sigortası kapsamında olmakla beraber daha sonra kapsam dışı kalarak genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanma hakkını kaybeden,

kişileri kendiliğinden, yani herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edip genel sağlık sigortası kapsamına almakta, Kurum bu şekilde genel sağlık sigortalısı olarak tescil ettiği kişiye, gelir testini yaptırmak üzere bir ay içinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içerisindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurması gerektiğini bir yazıyla bildirmekte, gelir testi sonuçlanıp kişinin gerçek aylık geliri belirlenene kadar da mevzuat gereği bu kişinin aylık gelirini brüt asgari ücret (1/7/2012 – 31/12/2012 tarihleri arası için 940,50 TL) olarak esas almakta ve genel sağlık sigortasından yararlanıp yararlanmadığına, herhangi bir sağlık yardımı alıp almadığına bakmaksızın, bu kişi adına her ay kazancının % 12’si (1/7/2012 – 31/12/2012 tarihleri arası için 112,86 TL) tutarında GSS prim borcu tahakkuk ettirmektedir.

Dolayısıyla bazı kişilerin SGK tarafından re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmesinin ve çıkan prim borcunun dayanağı yukarıda belirtilen mevzuat hükmüdür. Bu şekilde prim borcu çıkarılanlar daha çok, 18 yaşını doldurdukları için prim ödemeksizin genel sağlık sigortasından yararlanma hakkını kaybeden, yaşlarını doldurmaları nedeniyle anneleri veya babaları üzerinden sağlık yardımı alma hakkını kaybeden çocuklar ile 4/a kapsamındayken işten ayrılmaları nedeniyle sigortalılık niteliğini yitiren işçilerden oluşmaktadır.

2-Çıkarılan GSS Prim Borcunun Mahiyeti ve Bağlayıcılığı:

Yukarıda belirtildiği şekilde tahakkuk ettirilerek kişilere tebliğ edilen GSS prim borcunun, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun diğer prim alacaklarından hiçbir farkı olmayıp, 5510 sayılı Kanunun Primlerin ödenmesi başlıklı 88 inci, Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler başlıklı 89 uncu maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi bir borçtur. Dolaysıyla her aya ait GSS prim borcunun takip eden sayın sonuna kadar ödenmesi zorunlu olduğu gibi, süresinde ödenmemesi halinde gecikme zammı ve cezası eklenmekte, ayrıca ödeme emrine rağmen ödenmemesi halinde Kurumun icra ve haciz yoluna başvurma hakkı bulunmaktadır.

3-GSS Prim Borcu Çıkarılanlar Ne Yapmalı ?:

Yukarıda belirtildiği şekilde çıkarılan GSS prim borcu; ödenmesi zorunlu olan, hatta ödeme süresi geciktikçe gecikme zammı ve cezası üzerine eklenen bir borç olduğundan, bu borçtan kurutulmanın öncelikli yolu tabiî ki borcu ödemektir. Ancak bu herkesin bildiği bir yodur. Bunun dışında ise durma göre üç çözüm yolu vardır.

3.1-Re’sen GSS Tescil İşlemini ve Buna Bağlı Olarak Çıkarılan Prim Borcunu İptal Ettirmek:

Kurum yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerini uygularken, bazen re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmemesi gereken kişiyi sistem üzerinden re’sen GGS’li olarak tescil edebilmekte ve prim borcu çıkarabilmektedir.

Örneğin; 18 yaşını doldurana kadar çocuklar prim ödemelerine gerek kalmadan GSS yardımlarından yararlanabilirlerken, 18 yaşını doldurduklarında bu haklarını kaybettiklerinden, Kurum 18 yaşını dolduran çocuğu sistem üzerinden re’sen GSS’li olarak tescil edip prim borcu çıkarmaktadır. Ancak bu kişi eğer öğrenimine devam ediyorsa ve anne ya da babası da genel sağlık sigortalısı ise bu kişinin bekar olduğu sürece, lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurana kadar anne veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında GSS yardımlarından yararlanma hakkı bulunmakta, dolayısıyla bu kişi re’sen GSS’li olarak tescil edilmesi gereken kişi kapsamında bulunmamaktadır. Ancak, Kurum kişinin durumundan haberdar olmadığı için bu işlemi yaptığından, bu kişiye ait öğrenci belgesiyle birlikte Kuruma başvuru yapılması halinde re’sen GSS tescil işlemini ve tahakkuk ettirdiği prim borcunu iptal etmekte, bu kişiyi bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babası üzerinden GSS kapsamına almakta yani sağlık aktivasyonunu yapmaktadır.

Yukarıdaki örneğe benzer şekilde;

- Bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde anne veya babası üzerinden GSS yardımlarından yararlanmaktayken, yeni eğitim – öğretim yılına ait öğrenci belgesi Kuruma verilmediği için,

- Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılmak ve sigortalılık niteliğini kaybetmiş olmakla beraber, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne – babası veya eşi üzerinden GSS yardımı alma hakkı olduğu Kurumca bilinmediği için,

- Daha önce bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babası üzerinden GSS yardımlarından yararlanmaktayken, işe girmesi veya evlenmesi nedeniyle bu hakkı kaybeden, ancak daha sonra işten ayrılması veya boşanması nedeniyle anne veya babası üzerinden GSS yardımı alma hakkı olduğu Kurumca bilinmediği için,

bazı kişiler Kurum tarafından re’sen GSS’li olarak tescil edilmekte ve prim borcu çıkarılmaktadır. Buradaki örnekler çoğaltılabilir.

Yukarıda örneklendiği gibi, re’sen GSS’li olarak tescil edilmemesi gerektiği halde, Kurumun elindeki bilgi veya belge eksikliğinden re’sen GSS’li olarak tescil edilmiş ve prim borcu çıkarılmış kişilerle ilgili olarak Kuruma başvurulması halinde, Kurum tarafından yapılan tecil işlemi ve prim borcu tahakkuku iptal edilmekte, kişi durumuna uygun olarak bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde GSS kapsamına alınmaktadır.

3.2-Gelir Testine Başvurmak:

Yukarıda belirtilen kişiler dışında kalan, yani Kurumun yaptığı re’sen GSS tescil işlemi yerinde ve doğru olan kişilerle ilgili olarak tek yapılması gereken ise gelir testine başvurarak gerçek gelirini tespit ettirmektir. Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu re’sen GSS’li olarak tescil ettiği kişilere, hem tescil işleminden haberdar olmaları hem de bir ay içerisinde gelir testi için başvurmaları gerektiğine dair bilgilendirme yazısı yani gelir testine müracaat bildirimi göndermektedir.

Gelir testi ile ilgili başvurunun, re’sen GSS’li olarak tescil edilen kişinin ADNKS’de (adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde) kayıtlı ikametinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılması gerekmektedir. Gelir testi için başvuru yapılacak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının adres ve diğer iletişim bilgilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “http://www.aile.gov.tr” veya “http://www.sydgm.gov.tr/tr/vakif” web adresinden ulaşılabilir.

Yukarıda belirtildiği şekilde, gelir testi başvurusu yapıldıktan sonra bir ay içerisinde Vakıf tarafından işlemler sonuçlandırılarak, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı belirlenir. Vakıf, kişinin tespit edilen aylık gelirini elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirir. Sosyal Güvenlik Kurumu da bu bilgi doğrultusunda ilgili kişinin GSS tescil işlemindeki gerekli değişiklikleri yapar, kişinin prim ödeyip ödemeyeceğini, prim ödeyecekse ödeyeceği primin aylık tutarının belirleyerek ilgili kişiye bir yazıyla bildirir. İlgili kişi bu yazıyı aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde gelir testini yapan Vakfa itirazda bulunabilir. Vakıf bu itirazı 15 gün içerisinde değerlendirerek sonucu Kuruma ve ilgili kişiye bildirir.

Gelir testi sonucuna göre ilgili kişinin;

- Kişi başına düşen aylık geliri, aylık brüt asgari ücretin üçte birinden (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 313,50 TL’den) az olduğu tespit edilirse, bu kişinin GSS tescili primi devlet tarafından ödenecek kişi statüsünde (60/c-1 olarak) yenilenir ve genel sağlık sigortası primini devlet öder.

- Kişi başına düşen aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 313,50 TL’den 940,50 TL’ye kadar) olduğu tespit edilirse asgari ücretin üçte birinin % 12’si (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 37,62 TL) tutarında,

- Kişi başına düşen aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 940,50 TL’den 1.881 TL’ye kadar) olduğu tespit edilirse asgari ücretin % 12’si (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 112,86 TL) tutarında,

- Kişi başına düşen aylık geliri, asgari ücretin iki katından (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 1.881 TL’den) fazla olduğu tespit edilirse asgari ücretin iki katının % 12’si (1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arası için 225,72 TL) tutarında,

kişinin prim ödemesi gerekir.

Yukarıda belirtilen prim ödeme tutarları, gelir testinin yapıldığı tarihten itibaren ödenecek aylık primler için geçerlidir. Gelir testi sonuçlanmadan önceki aylar için çıkarılan prim borcuna geriye dönük olarak uygulanıp uygulanmayacağı hususu ise gelir testi için müracaat edilen tarihe göre aşağıda belirtildiği şekilde değişir.

3.3-İtiraz Yoluna Başvurmak:

Yukarıda belirtilen yollardan çözüme ulaşamayan, buna karşılık kendisine çıkarılan GSS prim borcunun haksız ve yersiz olduğunu düşünen kişi itiraz yoluna başvurabilir. İtirazın öncelikle, prim borcunun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kurumun ilgili ünitesine dilekçe yapılması gerekir. İtiraz en geç 30 gün içinde Kurumca karara bağlanır. İtirazın Kurumca reddi halinde, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurulabilir. Ancak, mahkemeye dava açılması Kurumun takibini durdurmaz.

4-Daha Önce Çıkarılmış Olan Prim Borcuna Gelir Testi Geriye Dönük Olarak Etki Eder Mi?

Yukarıda belirtildiği üzere, gelir testi sonucunda kişinin tespit edilen aylık durumuna göre GSS primi ödeyip ödemeyeceği, prim ödeyecekse ödeyeceği primin miktarı, gelir testinin sonuçlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Dolayısıyla burada gelir testi sonucunun, Kurum tarafından daha önce çıkarılmış olan prim borcunu etkileyip etkilemeyeceği sorusu akla gelmektedir. Örneğin; Kurum re’sen GSS tescilini yaptıktan sonra Yönetmelik gereği o kişinin aylık gelirini brüt asgari ücret olarak kabul etmekte ve her ay için brüt asgari ücretin % 12’si tutarında o kişi adına GSS primi tahakkuk ettirmektedir. Gelir testi sonuçlanınca, söz konusu kişinin aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa, prim ödemeyecek kişiler statüsüne gireceği ve artık GSS primini devlet ödeyeceği için, geriye dönük olarak çıkarılmış olan prim borcu ne olacak, silinecek mi yoksa ödenmesi gerekecek mi?. Veya tam tersi gelir testi sonucuna göre kişinin aylık geliri brüt asgari ücretin iki katından fazla çıkarsa, daha önce asgari ücret üzerinden çıkarılmış olan prim borcu iki katı üzerinden yeniden mi hesaplanarak ilgili kişiden tahsil edilecek.

Bu soruların cevabı, ilgili kişinin gelir testine başvurması için Kurum tarafından gönderilen yazıyı aldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi başvurusunu yapıp yapmadığına göre değişmektedir.

4.1-Gelir Testi İçin Bir Ay İçinde Başvurulmuş Olması:

Kurumun, gelir testine müracaat bildiriminin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde gelir testine başvurulmuş olması halinde, gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı;

• Asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenler, Kurumun re’sen tescil ettiği tarih itibariyle, primi devlet tarafından ödenecek kişi statüsünde (60/c-1) yeniden tescil edilirler, dolayısıyla daha önce çıkarılmış olan prim borcu geriye dönük olarak tamamen silinir, ilgili kişinin herhangi bir prim ödemesi gerekmez.

• Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, daha önce asgari ücret üzerinden hesaplanarak tahakkuk ettirilmiş olan prim borcu, asgari ücretin üçte biri üzerinden geriye dönük olarak yeniden hesaplanır, dolayısıyla bu kişi için daha önce çıkarılmış olan prim borcu üçte bire düşmüş olur.

• Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, daha önce çıkarılmış olan prim borcunda herhangi bir değişiklik yapılmaz. Çünkü bunların her ay brüt asgari ücret üzerinden prim ödemeleri gerekmekte olup, Kurumun daha önce çıkarmış olduğu prim borcu da zaten brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmıştır.

• Asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için de daha önce çıkarılmış olan prim borcunda herhangi bir değişiklik yapılmaz. Çünkü bunların artık her ay brüt asgari ücretin iki katı üzerinden prim ödemeleri gerekmekte olup, Kurumun daha önce çıkarmış olduğu prim borcu ise brüt asgari ücret üzerinden yani daha düşük hesaplanmıştır.

4.2-Gelir Testi İçin Bir Ay Geçtikten Sonra Başvurulmuş Olması:

Kurumun, gelir testine müracaat bildiriminin tebliğ edildiği tarihten itibaren, bir ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmayanların, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin iki katı kabul edilerek, daha önce brüt asgari ücret üzerinden tahakkuk ettirilmiş olan prim borcu brüt asgari ücretin iki katı üzerinden yeniden hesaplanarak tahakkuk ettirilir ve ödemesi için ilgili kişiye tebliğ edilir. Gelir testine bir aylık süre içinde başvurmayan ve tescil başlangıç tarihinden itibaren asgari ücretin iki katı esas alınarak primleri tahakkuk ettirilenlerin daha sonra gelir testi yaptırmak üzere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurması halinde;

• Yapılan gelir testi sonucuna göre, aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu, dolayısıyla primi devlet tarafından ödenmesi gereken kişi statüsünde bulunduğu tespit edilenlerden,

- Gelir testine müracaat bildirimi tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmuş olanların, re’sen yapılmış olan GSS tescil işlemi tescil tarihinden itibaren primi devlet tarafından ödenecek kişi statüsünde (60/c-1) yeniden yapılır, dolayısıyla daha önce çıkarılmış olan prim borcu geriye dönük olarak tamamen silinir, ilgili kişinin herhangi bir prim ödemesi gerekmez.

- Gelir testine müracaat bildirimi tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ay geçtikten sonra sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmuş olanların ise daha önce tahakkuk ettirilmiş (çıkarılmış) olan GSS prim borcunda herhangi bir değişiklik yapılmaz, söz konusu borcu aynen ödemeleri gerekir. Bunlar, gelir testinin sonuçlandığı tarihten itibaren ise primi devlet tarafından ödenecek kişiler (60/c-1) kapsamında tescil edilir, bu tarihten sonrası için GSS primi ödemeleri gerekmez.

• Yapılan gelir testi sonucuna göre, aylık geliri brüt asgari ücretin üçte biri veya daha fazla olduğu tespit edilenler için ise gelir testi sonucu geriye dönük olarak uygulanmaz. Yani daha önce tahakkuk ettirilmiş (çıkarılmış) olan GSS prim borcunda herhangi bir değişiklik yapılmaz ve aynen ödenmesi gerekir. Bunlar, gelir testinin sonuçlandığı tarihten itibaren ise tespit edilen gelir durumlarına göre aylık GSS primini öderler.

Devamı ve kaynak : (www.isvesosyalguvenlik.com)

Genel,Soru-Cevap

 1. fırat diyor ki:

  sayın yönetici bu kadar kolay olmuyor gidip sildirmek her gidişimizde kurumunuzda çalışan ve yönetmelikten haberdar olmayan kişiler bu işi gerçekleşemeyeceğini söyleyip geri çeviriyorlar bunu da bir şikayet olarak algılayabilirsiniz. ERZURUM

 2. murat 55 diyor ki:

  Arkadaslar sonuc olarak herkesin bu sistemde borcu var bnde hic hastanenin onunden gecmedim halde haber bi bildirge vermeden 1500 tl borclu olmusum zaten herkes bunun icin yasa cikacak diyor ama daha fazla madur olmanin anlami yok bi gezi icin eylem yapagimiza hakkimizi aramak icin eylem yapalim ki yasa hemen ciksin yoksa daha kac kisi var bilmeyen allah bilir fecbook kapatmadan bari kendimi icin toplanalim dogaya duyarliyizda emigimize alin terimize haksizliga duyarsizmiyiz

 3. suat diyor ki:

  merhabalar benim gelirden borcum cıktı sormak sitedigim ben 15 gun icinde itiraz etmedim tebligatta yazan sureden bi kac gun gecti acaba hala itiraz edebilirmiyim_?cevap verirseniz cok memnun olurum tskler

 4. sosyolog diyor ki:

  sayın admin, ben 25 yaşımı aştım. açıköğretim fakültesinde ikinci üniversiteyi okuyorum. yaklaşık 16 ay işsiz kaldım ve bu dönemlere ilişkin 2003tl gss prim borcum görünüyor. eskiye dair borçlarımı sildirmek mümkünmüdür? yoksa geriye dönük değilde ileri dönük prim tutarını düşürmek gibi bir uygulama mı olacak. bilgilendirirseniz sevinirim.

 5. mehmet diyor ki:

  merhaba bende bu durumu yeni ögrendim bugun gittim bankaya 3000tl borc cıktı 212 de askerden geldim allaha şükür 1 kez hastaneye gittim onuda paramla bakınım bu ne boktan iştşryaa zaten para olsa isten cıkmayız üstüne üstelik işşizken birde para ödeyimicez ?bu ne saçma bi devlet ya hep akp nin oyunları bunlar halkı resmen tavuk misali bi yem verip bütün tüyünü yoluyorlar ama hakkımı helal etmiyorum 75 milyon insan varsa en za 30 milyon böyle magdur vardır okudugum milyar milyar borc diyor hrkes ödese düsünün nekadar büyük para giriyo tayyibin cebinee yazıklar olsun bu hükümete

 6. ilker diyor ki:

  Merhaba, ben üniversiteye gidiyorum ama okul ile beraber 2 sene boyunca çalıştım ve çalışmaktayım çalışırken gss gelir testi yapmaya gittim borcum gözüktü bana öğrenci belgesi ile hal olunacağını söylemişlerdi bende öğrenci belgesini götürdüm halledildi dendi bana ama bir kaç ay sonra tekrardan kontrol ettim ve yüklü miktarda borçlu gözüküyorum silinmemiş ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.

 7. mustafa diyor ki:

  merhaba
  ben 18 yasını doldurdum universite sınavında tercih yapmadım bu seneye bıraktım dolayısıyla sigordam bitii gss borcu sorguladığımda 734 TL borcum çıktı ama bana sigortam bittikten sonra tebligat gönderilmedi hiç bir şekilde bilgilendirilmedim. Şimdi ise:
  sosyal yardımlaşma vakfına gelir testi için başvuru yaptım.
  Bu aşamdan sonra ne yapmam gerekiyor?

  bana hiç bir şekilde bildirilmediği için itiraz hakkım olması gerekir

  para yarıtıp gelir testini yeniden yaptırıp borcun yeniden yapılandırılmasını mı taleb edeyim

  işkura felan işsizim diye bildirmem felan mı gerekir

  af çıkacakmış onu mu bekleyeyim

  yada 5-6 ay daha bekleyip üniversiteye yerleşinde öğreinci belgesi götürsem önceki borçlarım silinir mi?

  (Dershanenin verdiği öğrenci belgesi geçersiz sayılyormuş)

 8. fatih diyor ki:

  yasım 20 zırat bankasından 3 mılyar borcum cıktı okumuyorum askere de gıtmedım daha hıc bı bılgım yok bılgılendırırmısınız.

 9. alişan diyor ki:

  merhaba;
  benim geçmiş dönemden 2 aylık prim borcu çıktı ödedim 02,01,2014 tarihinde işe başladım fakat bu ocak ve şubat ayına tekrar gss prim borcu çıkartmışlar. Bunu sgk ya hangi evrakla şikayet edebilirim.

 10. devrimci diyor ki:

  bu GSS sacmalıgına bı son verın not ben bu harcı vermıyorum gerekırse taksımde bezn alır kendımı yakarım yemın ederım bu resmen harac almak resmn mıltn ekmegını calmak sayın bakan faruk çelık bız senın gıbı aylık 50 bın tl kazanmyrz bız aylık 800 tl kazanıyoruz 400 kıra gerıye 400 kaldı 100 tl eltrk su gerıye 300 kaldı 100 mutfk gerıye 200 kaldı 70 tl de ekmege gerıye 130 kaldı 30 lırada cocugn harcmsna gerıye 100 lıra kaldı oda kendı cocgmz kendı essımzn ve kendı özel harcmamz olsun ya sen pekı sayın bakan . bu saydıklrm sadce 3 kışlk bır aile ıcındır ya pekı 4 yada 5 yada 6 kışlk bır aile ne yapar sence fakırın aylık zor bela kazadg 800 tl ye göz dıkmyn kımse vermesın arkadaşlar ve de kafanıza takmayın ALLAH büyük ALLAH mutlka onlra sorck elbet fakırın tek bır hayalı var oda kımseye muhtc olmamk göznzu fakırın mıltn sofrasnda cekın ALLAH ICIN

 11. ne sağcıyam ne solcuyam diyor ki:

  Sayın Arkadaşlar: Sıra Bizde , Söz Bizde , Oy Bizde işte bizi sömüren AKP “ye vermeyin oy ya ögrenci daha kanrını doyuramıyo bide 1.000 ile 5.000 arası borc cıkarıyo AKP ögrenci evini basıyo , ögrencinin 3 kurus parasını alıyor ya nedir sizden cektiğimiz. ozaman hergün biyerimizi kıralım keselelim paramız boşa gitmesin devlet bize bakmi demiyelim :) yaniparamız bosa gitmesin 7/24 hastaneden ayrılmayalım sonucda para veriyoruz :)) komik ya valla komik işte türkiyenin hali 2023 hedef diyorrr. :))) 2023 kadar bunblar padisah olur be darphane gibi baba oğul :)

  • binnur diyor ki:

   Bende şaşırdım arkadaş gerçekten zor durumlar yetmiyormuş gibi bir de bu borçlar çıkıyor ondan sonra hedef 2023 diyor millet o yıla kadar hasta olur ya oy atacak hali kalmaz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Darphane olanlar olmuş vay bizim halimize.

 12. Akif diyor ki:

  21.08.2013 de askerden geldim 27.08.2013 tarihinde sigortalı olarak işe girdim sonra 20.02.2014 de işden ayrıldım internetten sigortamı bi kontrol ediyim dedim birde ne görüyüm meğer 08.2013 den bu yana zorunlu sağlık siğortasın dan ay başına 122 tl yaklaşık borcum varmış toplamda geçikme zammı ile birlikte 822 tl ben 27.08.2013 20.02.2014 tarihleri arası sigortalı çalıştım bu niye bu kadar borç çıkıyo birde benim gelir seviyemi nerden biliyolarda aybaşına 122 tl pirim belirlemişler benim üstüme mal varlığından çöp yok babam beni evlatlıktan red etse kalacak barakam bile yok :) sigortalı 873 tl ye çalışıyodum 20.02.2014 tarihinde iştende attılar yiyecek ekmek bulamıyom bir de devlete 822 tl borçlanmışım lan onuda geçtim bu süre zarfında sağlıktan yararlansam tamam dicemlan ödeyim o da yok iğne ilaçta yazdırmadım dahası SİĞORTALI çalışıyom zaten niye bide zorunlu sağlık sigortası yapıyosunuz onuda 122 tl pirimle borçlandırıyolar bana acil yardım edin bu borçtan kurtulmanın bi yolu yokmu olmasa dahi ödemem ben haksızlığa hiç dayanamam

 13. selçuk diyor ki:

  arkadaşlar ben 2013 haziran ayında üniversiteyi bitirdim. be 2013 ekim ayının sonunda yedek subay olarak askere alındım ve 4 aydır askerim ve 3 aydır maaş alıyorum. fakat 2012 ocak ayından beri genel sağlık sigortam varmış. askere gitmeden önce baktığımda borcunuz yoktur diyordu ama şuan var diyor. ben şuan emekli sandığından primim ödenmesine ragmen genel sağlık sigortası da bana borç çıkartıyor. bu durumda neler yapmalıyım.nereye başvurmalıyım. bana bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevınirim..

 14. Osman diyor ki:

  Gelir testi yaptırdım , ve sigortam bitmeden başvurudada bulundum , yinede bana sgg ait 292 tl borç çıkardılar , bunu itiraz etme veya düşürme olanağım nedir ? yardımcı olursanız sevinirim

  • Yönetici diyor ki:

   Önemli problemlerden bir tanesi 1 gün bile boşta kalsanız GSS anında devreye giriyor ve size borç yazıyor ve siz bunu bilmiyorsunuz. Rezillikden başka birşey değil. SGK’ya sikayet dilekçesi yazmanızı tavsiye ediyorum.

   • Akif diyor ki:

    benim sigortam var ken bile borç çıkıyo birde şu gelir testini nasıl değiştire bilirizz

    • Yönetici diyor ki:

     İşe girmeden önceki GSS borcunuz olabilir. SGK’ya müracaat ederek işin aslını öğrenin.

 15. ufuk diyor ki:

  Gemiye para lazim sonra ayakkabi kutulari icin ee akp oy verdiler soyuyuo yemedi gss cikti bende issizim zorla ojudum calisarak ardindan diploma yetkisini hukumet nen askerdeyken iptal etmis bu.hukumete oy verdiler bizi…. Diye

 16. Duygu diyor ki:

  Askerinden,okuyanından,yurtdışında çalışandından istenilen haksız bir borç..Hakkını aramak istesen kimi kime şikayet ediceksin.Eşim askerdeyken bile borcu artmış.Bir gün olsun hasteneye gitmiyor.Gitse bile muayene edilmez kusura bakmasınlar.Yok sağlıK sigortası içinmiş.Benim ilerde işime yaramayan bişey için niye her ay düzenli para yatırımki ben.Kimseninde bu borcundan haberi yoktur.SESSİZ KALDIKÇA BÖYLE İLİĞİMİZE KADAR ALIR BUNLAR…

 17. Emre diyor ki:

  arkadaş bu nasıl bir iteleme sistemidir….

  1400 de bana itelemişler ben hep sigortalı çalıştım görmüyormu bunu uygulayan arkadaşlar….

 18. MK diyor ki:

  ben aöf 4.sınf öğrencisiyim aynı zamnda sigortalı çalışıyorum.bana 2000 kusur borç çıkarmıslar.Bunu öğrenci belgemle sildirebilirmiyim.hem sigortalı hem öğrenci olunca değişen bi durum oluyor mu gss yaptrmak zorundamıyım.?

  • Yönetici diyor ki:

   Eğer 25 yaşı doldurmadıysanız öğrenci belgenizle SGK’ya başvurup bu borcu sildirebilirsiniz.

 19. samsun diyor ki:

  ya arkadaslar ben işci yım sıgortamı yarı yamalak yapıyorlar bu yuzden cok iş degıstırdım ana onune gecemedım ayın 30 gunu degıl 15 gunu yatıyor gırış cıkış yapıyorlar her gırış cıkış da borcum oluyornuş hastaneye gıdıyorum ssk yok dıyor ılacları para ile alıyorum artı ış yok ışcıye destek yok artı gss de 2000 tl borcum varmış ya ya ben işsizim dıye devlet e borçlanıyorsam o zaman ben ssk yokken de faydalanmalıyım kı borcumun nedenını anlayayım boyle saçmalık mı olur ya en azında haber verın hırsız bunlar ya oyumu helal etmıyorum

 20. mücahid diyor ki:

  24.12.2012 tarihinde evlendim ve eşimi üzerime kaydettirdim yalnız gss borcu olduğunu söylediler 1 yıldır ödenmediği için üzerine faiz binde ve 3000 lirayı aştı bu durumda ne yapmalıyım eşimin ailesi bildirmediği için borçlanmış durumda sildirmemi mümkün mü??

 21. Fatih mehmet diyor ki:

  merhabalar;10.11.2012 tarihinden itibaren yurt disina ciktim.Calisiyor ve dogal olarak burda yasiyorum.Fakat 1.600tl civarinda bir borcum var.Bunu nasil sildirebilirim?Veya hangi evrak ile primlerimi durdurabilirim aksi takdirde otomatik olarak faiz islemektedir!
  tesekkurler

 22. guvn diyor ki:

  Ben bole bisey gormedim resmen harac kesmektir bu arkadaslar ben yaptirmadim dusunmuyormda 3246 lira borc gozukuyo bu haraci odemiycem benden alip kimse flo kuranaz ayakkabi kutusu dolduramaz 5 milyon kisi varmis borclu toplanip basina yansitalim sonucta biz kimseden saglik hizmeti istemiyoruz kardesim evde oturdumuz yerden nasi verelim veya para olsada niye verelim biz bole eşşek oldukca bize semer vuran cok olur nerde muhalefet niye bu ise çözüm bulmuyo yokmu bi yetkili bunedir allah bildigi gibi yapsin bizden harac kesenleri odemicem gerekirse bu ulkeden anamida alir giderimmm

 23. poyraz diyor ki:

  benim eşimin herhangi bir geliri olmamasına karşı kendisine 1400 tl civarında ceza gelmiş. gelir testi yapmamış ama babasına da ceza gelmemiş nasıl oluyor .. aydınlatır mısınız beni

 24. Tolga diyor ki:

  Ben de az önce arkadaşımdan öğrendim böyle bir yasa olduğunu ve sorguladığımda 350 tl borçlu olduğumu gördüm. Bu nasıl iş ise hergün yazılı ve görsel basını takip etmeme rağmen ne duydum ne de okudum böyle bir şeyi. Ayrıca devlet işyerleri vasıtası ile de bizi uyarabilirdi. Hastaneye gitsek yüzümüze bakmazlar ama ben bu para ile özelde kendim zaten her imkandan yararlanabilirim.

  Uzun lafın kısası devlet yine kendi kendine borç çıkarıp vatandaşını ezmiştir. Hırsızların boşalttığı kasaları bizden dolduracak. Haram zıkkım olsun AKP!!!

 25. ali diyor ki:

  bu yasa 01.01.2012 de çıktı ben ise 31.10.2012 de mezun oldum ve bikaç ay sonra sigortalı bir işe başladım ve hala 9 aydır çalışıyorum bugün tesadüfen sorgulama yaptım ve 1800 tl borç görünüyor resmen şok oldum ne yapmam gerekir şimdiden teşekkürler..

 26. hasan diyor ki:

  ben gelir testi yaptırdım her ay 40 lira para yatırıyordum en son yatırmaya gittigimde 698 tl borc cıktı ne yapmam gerekiyor daha onceki tüm borcları her ay yatırdım ama 7 tane yatırılmamıs fatura görünüyor…

 27. ali diyor ki:

  açık öğretimde öğrenciydim okul btince asker gitim geldim 2600 tl borçum gözüküyor gelir testide yaptırmadım bu borçtan nasıl kurtulurum

 28. ÖMER diyor ki:

  MERHABA
  ben temmuz ayında üniversiteden mezun oldum kasım ayında işe girdim 600 küsur borç gözüküyor bu borcu sildirme imkanm var mı

 29. emrah diyor ki:

  2012 ocak 4 de askere gittim ve 2013 nisan 4 de askerlik bitti şu anda 3000 tl borç gözüküyor bu nasıl iş askerdeykendemi alıyolar askerde dewlet tarafından sigortalıyız zaten bi yardım edermisiniz bilgisi olan

Konu İle İlgili Yorum Yaz